Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w JSFP z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.01.2023 r.

Termin: 30.06.2023 r.

Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego odnośnie:
• zasad zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych,
• sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
• roli i  znaczenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• kompetencji i systemu podejmowania decyzji w jsfp (pełnomocnictwa i upoważnienia w jednostce),
• obowiązków dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników i naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowych i zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach
    prawa”. Rodzaje i podstawy różnicowania odpowiedzialności (pracownicza, dyscyplinarna, karna,
    karno-skarbowa) za naruszenie ustawowo określonych zasad gromadzenia i dysponowania środkami
    publicznymi. Praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować
    odpowiedzialnością – dokonana na tle orzecznictwa sądowego oraz organów orzekających
    w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2.
Prawne uwarunkowania podstawowych problemów związanych z gospodarką finansową na tle ustaleń
    państwowych organów kontrolnych – przegląd źródeł i przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości,
    skutki naruszeń przepisów prawa, praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących
    skutkować odpowiedzialnością kierownika oraz pracowników jednostki.

3. Zakres i definicyjne podstawy systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
    publicznych, identyfikacja ustawowo określonych obszarów ochrony finansów publicznych wraz z 
    ustaleniem podstawy odpowiedzialności kierownika bądź pracownika jednostki (z uwzględnieniem
    szczególnego statusu głównego księgowego).


4. Kompetencje i zróżnicowanie sfery decyzyjnej w systemie organizacyjnym jednostki sektora 
    finansów publicznych. Pełnomocnictwa i upoważnienia w jednostce. Zakres podmiotowy
    odpowiedzialności:

    a) kierownika jednostki (art. 53 ustawy o finansach publicznych),
    b) pracownika jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu skutecznego powierzenia
        obowiązków,
    c) głównego księgowego jako pracownika szczególnego rodzaju.

5. Charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. Identyfikacja zakresu
    podmiotowego (kto odpowiada?) oraz opis znamion czynów zabronionych (za jakie
    działanie/zaniechanie odpowiada?), w tym w szczególności odnoszonych do art. 5 (należności
    jednostki), art. 11 (dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia),
    art. 12a (zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej), art. 15 
    (zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do
    zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych), art. 16 (kary, odsetki i grzywny),
    art. 17 (zamówienia publiczne), art. 18 (sprawozdawczość, inwentaryzacja).

6. Prawne uwarunkowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane 
    z  wydatkowaniem środków publicznych w formie dotacji, w tym:

    • dotujący oraz beneficjent dotacji na tle sfery kontroli i oceny realizacji zadania,
    • przesłanki zwrotu dotacji na tle stwierdzenia: niewykorzystania dotacji, wykorzystania niezgodnie
      z przeznaczeniem bądź pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
    • postępowanie w sprawie zwrotu dotacji; podstawy udzielania ulg w spłacie należności z tytułu dotacji,
    • kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej
      weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje.

7. Zamówienia publiczne w praktyce – zachowania dozwolone i czyny zabronione w procesie
    dokonywania wydatków publicznych, linia orzecznicza organów właściwych w sprawach o naruszenie 
    dyscypliny finansów publicznych na tle problematyki znamion czynów określonych art. 17 ustawy o
    odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (obszar zamówień publicznych).

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych 
    obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych na tle znamion
    czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych.


9. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie
     dyscypliny finansów publicznych (z przykładami), w tym art. 26 (tzw. kwota bagatelna) oraz art. 28 
     (znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych).


10. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

11. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym:
      • rola i znaczenie protokołu kontroli podmiotu uprawnionego do złożenia zawiadomienia o
        ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
      • zakres zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny
        finansów publicznych,
      • charakterystyka prowadzonego przez rzecznika postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem 
        podstaw i zakresu:
        - prowadzonych czynności sprawdzających,
        - postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,
        - postępowania wyjaśniającego,
        - przesłanek postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
        - wniosku o ukaranie,
      • postępowanie przed komisją orzekającą, postępowanie odwoławcze, skarga do sądu administracyjnego.

12. Praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością – 
      dokonana na tle najnowszego orzecznictwa sądowego oraz organów orzekających w sprawach o
      naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przykłady naruszeń przepisów prawa związanych z
      orzeczonymi podstawami wymiaru kary wobec pracowników jednostki.

13. Dyrektywy wymiaru kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem
      zagadnienia stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych, koszty postępowania, wpis do  
      rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą. Kary za naruszenie dyscypliny finansów
      publicznych.
Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za
      naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary lub
      wymierzenia kary łagodniejszego rodzaju.

14. Linia obrony w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

15. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa
• jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT,
dwóch osób - 450 zł/os netto + 23% VAT

Cena obejmuje:

• koszt uczestnictwa online (MS Teams),
• materiały szkoleniowe oraz certyfikat poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.


Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)