Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

- Polityka UE w perspektywie finansowej 2014-2020 I 2021-2027 – analiza porównawcza
- Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027
- Stanowiska Rządu Polskiego

Termin 21.04.2023 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie uczestników do tematyki nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przygotowania nowych projektów pod nowe wymagania Komisji i Parlamentu Europejskiego. Na szkoleniu będą przedstawiane nowe założenia względem obostrzonych zasad i regulacji prawnych w zakresie absorpcji funduszy europejskich przez kraje członkowskie. W ramach szkolenia uczestnik zdobędzie informacje odnośnie zasad oraz zakresów tematycznych oraz regulacji stosowanych przy rozliczeniu końcowych projektów. Będą przedstawiane także stanowiska Rządu Polskiego w zakresie pakietu negocjacyjnego  i analizowane procedury demarkacji oraz konwergencji Funduszy strukturalnych (FS, EFRR, EFS).

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów i pracowników departamentów, biur i wydziałów unijnych, pracowników finansowo-księgowych, organizacyjno-prawnych, audytu i kontroli samorządu terytorialnego: urzędów miast, miast i gmin, powiatów oraz gmin, a także urzędów marszałkowskich i  województw.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza.
  2. Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady.
  3. Konstrukcja budżetu i działy budżetowe UE na lata 2021-2027.
  4. Europejska Współpraca Terytorialna – EWT.
  5. Zasada praworządności – mechanizm uruchamiania.
  6. Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych, określających główne zasady wdrażania funduszy
     polityki spójności oraz kilku innych funduszy w ramach tzw. zarządzania dzielonego.
  7. Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027.
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
      Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu
      Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych
      funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
      i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.
  9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wdrażania EFRR i FS na lata 2021-2027.
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wdrażania EFS na lata 2021-2027.
11. Stosowania zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 - nowe wyzwania.
12. Cele, ogólne wsparcie i metody wdrażania.
13. Roczny przegląd i końcowe sprawozdanie z realizacji celów.
14. Ocena Programów na szczeblu KE.
15. Podejście strategiczne i Programowanie.
16. Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności.
17. Zarządzanie dzielone, partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia.
18. Odpowiedzialność w ramach programów: Instytucji Zarządzających IZ – Beneficjenta.
19. Umowa partnerstwa.
20. Polityka spójności.
21. Zatwierdzanie programów.
22. Stopy współfinansowania.
23. Monitoring i sprawozdawczość.
24. Formy dotacji.
25. Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich.
27. Działania łączone.
28. Odbiorca Końcowy.
29. Wartość odniesienia.
30. Przedsiębiorstwa społeczne.
31. Innowacje społeczne.
32. Eksperymenty społeczne.
32. Kompetencje kluczowe.
33. Deprywacja materialna.
34. Równość szans oraz niedyskryminacja.
35. Zarządzanie dzielone EFS +
36. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego.
37. Instrumenty finansowe.
38. Zasady kwalifikowalności.
39. Koszty niekwalifikowane.
40. Zarządzanie Finansami – zwrot środków.
41. Rodzaje płatności, wnioski o płatność, wspólne zasady dotyczące płatności.
42. Zwrot wydatków.
43. Trwałość operacji.Promocja i Rozpoznawalność
44. Rachunkowość w ramach Programu.
45. Audyty i kontrola.
46. Kontrola zarządcza – systemy zarządzania.
47. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe - zapobieganie.
48. Stanowiska Rządu Polskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt
• jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
• dwóch osób  – 450zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
- koszt uczestnictwa online (MS Teams),
- materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu:
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

         Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)