Podstawy działania rady gminy w nowej kadencji 2024-2029 z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego

Termin: 20.05.2024 r.

Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 / Miejsce: online
 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie:
• podstaw prawnych działania,
• praw i obowiązków radnego,
• zakresu działania,
• właściwość i tryb działania rady jako organu stanowiącego i kontrolnego,
• odpowiedzialność radnego za naruszenia przepisów prawa,
• podstawy i odpowiedzialność za naruszenie finansów publicznych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego, sekretarzy, członków rad miasta, gmin i starostw.

Na życzenie Klienta przeprowadzamy również zamknięte szkolenia dedykowane.

PROGRAM

1. Rada gminy – podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego.

2. Zwołanie i prowadzenie sesji rady gminy – wymogi formalne (quorum, problematyka porządku obrad i zmiany porządku obrad), rodzaje głosowań – tajne, jawne, jawne imienne (pojęcie ustawowego składu rady, większość, zwykła bezwzględna, kwalifikowana) w świetle wskazań sądów administracyjnych.

3. Prawa i obowiązki radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej (m. in. interpelacje, wnioski, inicjatywa uchwałodawcza, prawo zabrania głosu na sesji, praca w radzie/ wybór i praca w komisjach rady, oświadczenia majątkowe).

4. Prawne zasady i procesy opracowania projektów uchwał oraz ich uchwalania wraz z konsekwencjami ich naruszenia (inicjatywa uchwałodawcza, opiniowanie, uzgadnianie, praca w komisjach, wniesienie do porządku obrad).

5. Zakres działania Rady tle podziału kompetencji pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym, zakres dopuszczalnych zmian projektu uchwały opracowanego przez wójta (burmistrza) w szczególności na tle przedmiotu uchwały budżetowej i jej zmian.

6. Kluczowe pytania dotyczące zagadnień budżetowych: jakie wydatki można finansować
z budżetu, jak ustalić i ocenić aktualny stan finansowy gminy, w tym poziom zadłużenia, jakie znaczenie posiada wieloletnia prognoza finansowa (WPF) i co określają przedstawiane w jej treści dane?

7. Właściwość oraz tryb działania rady jako organu stanowiącego i kontrolnego – zakres przedmiotowy
i podmiotowy kontroli, z szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków komisji rady, w tym Komisji rewizyjnej. Instrumenty oceny wykonania budżetu gminy przez radnego - praktyczne uwagi na tle podstaw analizy sprawozdawczości budżetowej oraz dokumentacji związanej z wykonaniem budżetu. Zagadnienia szczególne dotyczące rozstrzygania przez nowe rady w roku 2024 sprawy ABSOLUTORIUM (merytoryczne podstawy oceny przez radnego stopnia wykonania budżetu) oraz raportu o stanie gminy
(art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym).

8. System kontroli nad funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem w szczególności podstaw i trybu działania regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Odpowiedzialność radnego za naruszenia przepisów prawa.

9. Dyskusja

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

  • jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób  – 450zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF). Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
Oświadczenie VAT (do pobrania)