Rachunkowość budżetowa dla Audytorów Wewnętrznych

Termin 11.06.2024r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 – 15:00

CEL SZKOLENIA

Wiele jednostek sektora finansów publicznych jest zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego. Aby wykonywać swoje zadania, audytorzy wewnętrzni na co dzień często potrzebują wiedzy również  z zakresu rachunkowości i finansów. Audytor wewnętrzny nie musi być finansistą aby skutecznie wypełniać postawione przed nim zadania. Jednak pomocne będzie zdobycie gruntownej znajomości finansów  publicznych szczególnie w zakresie procedur finansowych obowiązujących w tych jednostkach jak również zasad dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej charakterystycznych dla tego sektora.  Podstawą działalności każdej jednostki sektora finansów publicznych jest budżet. Istotna jest też znajomość zasad jego uchwalania w zakresie budżetu państwa jak i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zrozumienie konstrukcji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz zasad ich sporządzania powinno być powszechną wiedzą każdego audytora wewnętrznego. Udział w szkoleniu pozwoli na lepsze porozumiewanie się z pracownikami pionu finansów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest dla audytorów a także kontrolerów chcących poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rachunkowości budżetowej. 

PROGRAM

 1. Zakres i podstawy prawne powadzenia rachunkowości w jednostce (ustawa
  o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych- zasady szczegółowe).
 2. Polityka rachunkowości – na co należy zwrócić uwagę przygotowując opis przyjętych zasad rachunkowości jednostki na rok 2024.
 3. Zakładowy Plan Kont jako podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce budżetowej.
 4. Zasady kontroli dokumentów księgowych.
 5. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych.
 6. Ulgi w należnościach z tytułu dochodów budżetowych, podstawy prawne, zasady stosowania.
 7. Pojęcie aktywów trwałych - źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa
  o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 8. Zasady zarządzania mieniem państwowym a zasady zarządzania mieniem komunalnym.
 9. Regulamin wynagradzania,  regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
 10. Proces sprawozdawczy — od konta księgowego, przez klasyfikację budżetową, do podstawowych elementów sprawozdania budżetowego — zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej - Rb27, Rb 27S, Rb 28, Rb 28S, Rb NDS.
 11. Proces sprawozdawczy — od konta księgowego, przez zestawienie obrotów
  i sald, do podstawowych elementów sprawozdania finansowego — zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat — wzajemne powiązania
  i zależności.
 12. Kompleksowa interpretacja sprawozdań budżetowych i finansowych.
 13. Dyskusja.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

 • jednej osoby - 490 zł netto + 23% VAT
 • dwóch osób  -  450 zł netto + 23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
- koszt uczestnictwa online (MS Teams),
- materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18   
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

  Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)