ESEF– jak przygotować skonsolidowane sprawozdanie finansowe do blokowego tagowania not

Termin:  20.09.2022 r.

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 6h samokształcenia biegłych rewidentów

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie nowego ESEF Reporting Manual opublikowanego przez ESMA w aspekcie kolejnego etapu tagowania skon-solidowanych sprawozdań finansowych, obejmującego blokowe tagowanie not za rok 2022. Szczegółowo przedstawi-my metodologię blokowego tagowania, przyjętą przez ESMA z odniesieniem do ważnych aspektów prezentacyjnych SSF polskich emitentów, aktualnie obowiązujących standardów MSSF/MSR oraz specyfiki narzędzi, dostępnych na rynku.
Dodatkowo zwrócimy uwagę na zaplanowanie całego procesu przygotowania raportu rocznego 2022, który będzie wymagał więcej czasu zarówno dla emitentów, jak i biegłych rewidentów, którzy będą weryfikowali poprawność blo-kowego tagowania not.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników de-partamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF. 

PROGRAM
BLOK I
European Single Electronic Format (ESEF) - wprowadzenie
1. Nowy ESEF Reporting Manual, Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 i jego nowelizacje
2. Taksonomia ESEF 2020 i 2021 
3. Prezentacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego w aspekcie blokowego tagowania not, czyli jak przygotować sprawozdanie do czynności tagowania 

BLOK II
Tagowanie zestawienia zmian w kapitale własnym i sprawozdania z przepływów pieniężnych – najczęściej popełniane błędy  
1. Specyfika zestawienia zmian w kapitale własnym wg MSSF (versus UoR)
2. Etykiety dla ZZwKW w taksonomii ESEF 2020 i ESEF 2021
3. Specyfika tagowania ZZwKW w wybranych narzędziach
4. Przykładowe błędy w otagowaniu ZZwKW w skonsolidowanych sprawozdaniach za 2020 i 2021 r., w tym np.:
    • kwestię wydzielenia wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej – zestawienie zmian w kapitale własnych,
    • ujmowanie pozycji w ZZwKW pochodzących z OCI,
    • problem „komplementarności” informacji w bilansie i zestawieniu zmian w kapitałach (zdarza się inna kategoryzacja w obydwu tabelach)
5. Specyfika rachunku przepływów pieniężnych wg MSSF (versus UoR)
6. Etykiety dla cash flow w taksonomii ESEF 2020 i ESEF 2021
7. Specyfika tagowania cash flow w wybranych narzędziach
8. Przykładowe błędy w otagowaniu cash flow w skonsolidowanych sprawozdaniach za 2020 i 2021 r., w tym np.:
    • korekty o polskim nazewnictwie (np. odsetki i udziały w zyskach/dywidendy, zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)

BLOK III
1. Blokowe tagowanie not - specyfika działania różnych narzędzi 
2. Tagowanie w narzędziu, czy poza nim?
3. Weryfikacja i walidacja blokowego tagowania not
    - ręczna czy automatyczna
    - rola biegłego
4. Jak zaplanować proces przygotowania raportu rocznego 2022?

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

 

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:15.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.