AKADEMIA RAPORTU ROCZNEGO- przygotowanie do zamknięcia roku 2023 w spółkach publicznych

Termin: 27.11.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

z udziałem członków kapituły konkursu „The Best Annual Report”

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie wniosków z weryfikacji raportów rocznych emitentów uczestniczących w konkursie „The Best Annual Report” oraz najważniejszych zmian prawnych, dotyczących poszczególnych części raportu, wytycznych ESMA, KNF, aktualności MSSF/MSR, danych niefinansowych, w aspekcie przygotowania raportów rocznych za rok 2023. 
Podczas akademii nasi eksperci zwrócą szczególną uwagę na właściwe przygotowanie raportów rocznych z punktu widzenia zmian prawnych, w tym również elektronizacji raportów rocznych (ESEF) a także oczekiwań interesariuszy.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF ( operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Aktualne trendy w sprawozdawczości 
     1. Zmiany w standardach MSSF
     2. Rekomendacje ESMA w zakresie sprawozdawczości emitentów
         a) sprawozdawczość finansowa, w tym:
             - kwestii związanych z klimatem i ich wpływem na zastosowanie wybranych MSSF
             - wpływu otoczenia makroekonomicznego na sprawozdawczość finansową
         b) sprawozdawczość niefinansowa, w tym ujawnienia:
             - wymaganych art. 8 Rozporządzenia o Taksonomii (2020/852)
             - celów, działań i postępów dotyczących klimatu
             - o emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3
     3. Rekomendacje KNF w zakresie sprawozdawczości emitentów: 
             - zagadnienia klimatyczne i ich wpływ na sprawozdawczość finansową
             - skutki inwazji Rosji na Ukrainę 
             - ryzyka i skutki związane z aktualnymi warunkami mikroekonomicznymi 
             - zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
             - szczególne aspekty ustalania i oceny istotności w sprawozdaniach finansowych zgodnych z MSSF
             - neutralność i ostrożność w rozumieniu MSR
             - Jednolity elektroniczny format raportowania – ESEF
     4. Istotne kwestie księgowe i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wg MSSF/MSR za rok 2023 – rekomendacje Kapituły Konkursu „The Best Annual Report”

II. Przygotowanie raportu ESG w aspekcie raportu rocznego 2023 oraz implementacja dyrektywy CSRD i standardów ESRF w perspektywie raportu za rok 2024
     1. Najważniejsze różnice pomiędzy podejściem do raportowania zgodnie z Dyrektywą NFRD i Dyrektywą CSRD
     2. Podwójna istotność - fundament standardów przekrojowych ESRS 1 i ESRS 2
     3. Standardy tematyczne ESRS E1-E5, ESRS S1-S4 oraz ESRS G1 - co zaskakującego może nas spotkać


III. Jakość sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych – wyzwania w aspekcie przygotowania raportu rocznego 2023
     1. Dostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki grupy kapitałowej
     2. Metody wyceny i związane z nimi ryzyka:- kluczowe szacunki i osądy: oczekiwane straty kredytowe, klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych, kredyty CHF, wakacje kredytowe, etc.
     3. Kompletność ujawnień: aktualność stosowanych MSSF, segmenty produktowe i geograficzne, ryzyka klimatyczne, spójność informacji pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami
     4. Wpływ wytycznych ESMA 2023 


IV. Sprawozdanie z działalności – czego oczekują inwestorzy
     1. Omówienie wyników finansowych przedsiębiorstw w kontekście zrozumienia ich źródeł –czyli jak pokazać wynik w sprawozdaniu tak, aby inwestorzy mogli zrozumieć skąd się bierze wynik przedsiębiorstwa i na tej podstawie określić swoje oczekiwania na przyszłość
     2. Przewidywane kierunki rozwoju działalności – czy de facto opis przewidywań rozwoju rynku
     3. W jaki sposób pokazywać tematykę związaną z ESG

V. Koncepcja podwójnej istotności w praktyce sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
     1. Wymogi Dyrektywy CSRD i standardów ESRS
     2. Badanie istotności oraz dialog z interesariuszami - grupy interesariuszy, kanały komunikacji, ustalenie kwestii istotnych i związanych z nimi ujawnień
     3. Ocena badania istotności przez biegłego rewidenta w świetle wymogów obowiązujących i projektowanych przepisów i standardów atestacji, w tym Dyrektywy CSRD i projektu standardu ISSA 5000

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa
- każdej osoby 990 zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Spotkanie odbywać się będzie w aplikacji MS Teams w godzinach: 09:00 – 15:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038 
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia. 

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić numer faktury.