Od 1 stycznia 2020r. spółki publiczne będą zobowiązane do prezentacji sprawozdania finansowego w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (European Single Electronic Format ).