Zmiany terminów sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N

Szczegółowe informacje na szkoleniu

12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@

•  sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);

5 maja (14 kwietnia + 21 dni) – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@

•  sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

 

13 maja (22 kwietnia + 21 dni) – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@

• sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

• sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

•  sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS;

•  sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;

•  sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S;

•  sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S

 

22 maja (22 kwietnia + 30 dni) termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO RIO  wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

• kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

• kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

 

28 maja (28 kwietnia +30 dni) – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek)

• kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

• kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych -  Rb-N.

 

Poniżej udostępniamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z i Rb-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.

29 czerwca (30 kwietnia + 60 dni) – termin przekazania przez Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

•  bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

• łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

• łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

•  łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

• informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zawierające informacje w ustalonym zakresie.