Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz aktualne problemy

Termin:  16.11.2020r.

Czas szkolenia 09: 00 - 13:30 / Miejsce : online    

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1340. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r., z pewnymi wyjątkami, które mają zastosowanie po raz pierwszy do  opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest prezentacja aktualnych zmian w przepisach dotyczących rachunkowości budżetowej, w tym sprawozdawczości. Prawidłowe klasyfikowanie dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, pracowników księgowości zarówno jednostek samorządu terytorialnego jak i ich jednostek organizacyjnych.

  1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
  2. Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 27 lipca 2020 r. m.in.:

          a) obowiązujące z mocą od 1 stycznia 2020 r.,

          b) mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów     

          uchwał budżetowych na rok 2021 :

         - nowe brzmienie rozdziałów;

         - nowe brzmienie paragrafów dochodów;

         - nowe paragrafy wydatków.

  1. Kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych.

 4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:

a) klasyfikowanie dochodów:  § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668,

b) klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303,

c) klasyfikowanie wydatków do § 419,

d) klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470,

e) klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430,

f) stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421,

g) kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie,

h) klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663,

i) klasyfikacja przychodów § 905, § 906.

        5. Pytania i odpowiedzi.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 349 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl