Dostęp do informacji publicznej
- nowe zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
- dane otwarte i ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Termin 27.09.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  omówienie nowej ustawy o  otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która po wejściu w życie zastąpi przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ustawa w dniu 23.07.2021r. została przyjęta przez Sejm, została przekazana do Senatu i Prezydenta. Celem szkolenia jest szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, procedur oraz  przedstawienie nowych rozwiązań(portal danych, program otwierania danych, pełnomocnik ds. otwartości danych).

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej i jednostek samorządowych odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP, a także do tych urzędników, którzy w swojej codziennej pracy zajmują  się  udzielaniem i pononownym wykorzystaniem informacji publicznej jak również do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.    

PROGRAM SZKOLENIA

1.Przedmiot regulacji ustawy o danych otwartych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 
2.Relacja przepisów ustawy do innych regulacji prawnych ( ustawy o dostępie do  informacji publicznej, RODO,  KPA).

3.Pojęcia na użytek realizacji ustawy: anonimizacja, dane badawcze, dane dynamiczne, dane o wysokiej            wartości, dane prywatne itd.

4.Zakres podmiotowy regulacji ustawy - czyli jakie podmioty są zobowiązane do stosowania regulacji   wyłączenia.

5.Podmiot uprawniony.

6.Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

7.Ogólne zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania ( zasada równości, otwartości, umowne określenie  zasad ponownego wykorzystywania itd.).

8.Zasady ponownego wykorzystywania danych publicznych mających formę  dokumentu elektronicznego.

9.Ponowne wykorzystywania informacji publicznej a BIP (publikowanie  informacji  w BIP o opłatach, warunkach, zgodach, zasadach ponownego wykorzystywania itd.).

10.Ponowne wykorzystywanie danych publicznych - tryb wnioskowy:

a) niosek - treść, elementy, adresat, podmiot uprawniony,
b) procedura rozpatrywania wniosku,
c) oferta ponownego wykorzystywania, odmowa wyrażenia zgody na ponowne  wykorzystywanie, decyzja,    postępowanie odwoławcze, sprzeciw, organ odwoławczy.

11.Dane badawcze, dynamiczne i o wysokiej wartości- zasady ponownego  wykorzystywania, polityka dostępu do danych badawczych.

12.Zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

13.Program otwierania danych publicznych- co to jest, na czym polega, Koordynator Programu, zadania realizatora Programu.

14.Portal Danych Publicznych- czym jest, jakie są jego zadania, kto prowadzi Portal.

15.Pełnomocnik ds. otwartości danych.

16.Przepisy wykonawcze.

17.Zmiany w przepisach związane z wejściem w życie regulacji ustawy o otwartych  danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

18. Dyskusja uczestników - odpowiedzi na pytania.  

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania lub zmiany wykładowcy, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl