Audyt wewnętrzny w uczelni publicznej (dobre praktyki) – z perspektywy audytora wewnętrznego, jak i uczelni

Termin: 8.12.2023 r.

Czas szkolenia: 9:00 – 15:00 / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych porad w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w uczelniach publicznych w Polsce. Prowadząca m.in. wyjaśni:

  • na czym polega prowadzenie audytu wewnętrznego w uczelni publicznej,
  • z kim i na jakich zasadach współpracuje audytor wewnętrzny,
  • katalog zadań i obowiązków audytora wewnętrznego,
  • jakie dobre praktyki warto przyjąć z perspektywy zarówno audytora wewnętrznego, jak i uczelni publicznej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest skierowane do audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. wspomagania audytu wewnętrznego, kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w uczelni publicznej, rektorów i prorektorów uczelni publicznych w Polsce, członków rad uczelni, pracowników administracji uczelni publicznej, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego prowadzonego w uczelniach publicznych.

 

PROGRAM

1. Audyt wewnętrzny prowadzony w uczelni publicznej – prezentacja wybranych przepisów
prawa i standardów.

(Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego
audytu, Międzynarodowe Ramowe Zasady Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego)

2. Plan audytu wewnętrznego.
(m.in. strategia uczelni publicznej, wyznaczanie obszarów do przeprowadzenia zadań
zapewniających, czynności doradczych oraz czynności sprawdzających, System Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on)

3. Sprawozdawczość.
(omówienie formularzy, specyfika uczelni publicznej)

4. Współpraca audytora wewnętrznego z organami uczelni publicznej, samorządem doktorantów, samorządem studenckim, inspektorem ochrony danych osobowych.

5. Komitet Audytu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

6. Audyt wewnętrzny zlecony.
(Prezes Rady Ministrów, Minister Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej)

7. Ocena prowadzenia audytu wewnętrznego.

8. Pytania i odpowiedzi, zadania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt                                                                             
• jednej osoby –  490 zł netto + 23 % VAT
• dwóch osób – 450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów  szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział
w szkoleniu w wersji elektronicznej (PDF). Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej
w 70% ze środków publicznych.
 
Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 - 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Żaneta Szyszka
tel. 22/ 464 97 05
tel. kom. 572 542 049
e-mail: zaneta.szyszka@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia
5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska
i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później
niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa
w wysokości 100 % ceny szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł  przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)