Audyt zamówień publicznych w praktyce

Termin: 25.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Szkolenie przygotuje audytorów lub kontrolujących do właściwej oceny systemu zamówień publicznych oraz zasad weryfikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz członków kadry kierowniczej odpowiedzialnych w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne jak również osób, które pracują w komórkach zamówień publicznych, poddawanych audytom/kontrolom organów kontrolnych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Warsztat pracy: program zadania:
• Określenie pytań
• Ustalenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego audytu,
• Ustalenie kryteriów oceny,
• Wskazanie niezbędnych dowodów i ich źródeł - ścieżka audytu,
• Określenie metodyki badania,
• Rozważenie potencjalnych uwag i zaleceń, jakie mogą wyniknąć z zadania,
• Określenie harmonogramu, zasobów i dotychczasowych ustaleń,
• Kontakty z jednostką badaną.
Metody: wykład, dyskusja

2. Warsztat pracy: określanie cel(ów) badania - warsztaty
• Miejsce i rola w programie,
• Cel(e) ogólne,
• Cele szczegółowe,
• Specyfika audytu zgodności oraz audytu efektywności,
• Warsztaty: praca w grupach.
Metody: wykład,  ćwiczenia w grupach

3. Formułowanie pytań audytowych - warsztaty
• Miejsce i rola w programie audytu,
• Pytania dotyczące realizacji działań,
• Pytania dotyczące kryteriów oceny,
• Pytania główne i pytania podrzędne,
• Warsztaty: praca w grupach.
Metody: wykład,  ćwiczenia w grupach

4. Warsztat pracy: analiza ryzyka
• Wykorzystanie przy przygotowaniu programu audytu,
• Identyfikacja ryzyk lub czynników ryzyka,
          - określenie zamówień i obszarów wysokiego ryzyka.
• Techniki identyfikacji ryzyka w kontekście udzielania zamówień,
Metody: wykład,  ćwiczenia w grupach

5. Nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia w audycie zamówień
• Nadużycie, nieprawidłowość, uchybienia - podobieństwa i różnice,
• Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
• Najczęściej występujące nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia:
         - doświadczenia UZP,
         - doświadczenia CBA,
         - doświadczenia KE,
         - doświadczenia w projektach UE.
Metody: wykład

6. Warsztat pracy: dobór próby
• Losowy dobór próby - warsztaty,
• Dobór próby na podstawie analizy ryzyka - warsztaty
• Warsztaty: praca w grupach.
Metody: wykład, ćwiczenia w grupach

7. Warsztat pracy: metodyka
• Dobór technik badawczych,
• Pytania szczegółowe - lista kontrolna,
• Warsztaty: praca w grupach.
Metody: wykład,  ćwiczenia w grupach

8. Organizacja, prowadzenie i dokumentowanie audytu,
• Określanie dowodów audytu zamówień,
• Identyfikacja źródeł dowodów,
• Dokumentowanie procesu audytu.
Metody: wykład, ćwiczenia w grupach

9. Warsztat pracy: ocena wyników
• Mierzalność kryteriów, a ocena wyników audytu:
• Skale ocen,
• Formułowanie zaleceń - dobre praktyki w zakresie udzielania zamówień,
• Warsztaty: praca w grupach.
Metody: wykład, ćwiczenia w grupach

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót