Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST

- dotacje w planach finansowych

- zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu, oświata i inne

- uchwały w sprawie dotacji na tle typowych naruszeń prawa

- kryteria kontroli wykorzystania dotacji

Termin: 28.07.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie:

 • ustawowej definicja dotacji, rodzajów dotacji, szczególnych zasad rozliczania dotacji,
 • podstaw udzielania dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu,
 • zasad udzielania dotacji na ochronę zabytków, finansowania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, oświaty; dotowanie straży pożarnych oraz spółek wodnych,
 • kryteriów kontroli wykorzystania dotacji,
 • zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane  z  dotacjami,
 • podstaw karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, dyrektorów komórek organizacyjno–prawnych, planowania budżetu oraz  innych pracowników JST zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu i członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Sposoby realizacji zadań publicznych.

Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej „na podstawie
i w granicach prawa” - podstawy planowania wydatków publicznych,
z uwzględnieniem dotacji.

2. Zasady ujmowania dotacji w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
z uwzględnieniem zagadnienia prawnych ram ograniczających planowanie i wykonywanie wydatków publicznych (budżetowych) w formie dotacji.

3. Charakterystyka dotacji jako szczególnej formy wydatku z budżetu:

 • ustawowa definicja dotacji,
 • rodzaje dotacji,
 • szczególne zasady rozliczania dotacji,
 • udzielanie dotacji na tle linii podziału kompetencyjnego, w tym pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.

4. Prawne podstawy udzielania dotacji:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym m. in : instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe zakłady budżetowe,
 • z tytułu zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania zlecone ustawami,
 • dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 • na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego.

5. Podstawy udzielania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania
z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu:

 • formy i zasady współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego a organami administracji publicznej,
 • czynności weryfikacji wniosku (oferty) podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji.

6. Zasady udzielania dotacji na ochronę zabytków, finansowanie kultury fizycznej i sportu, finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Dotowanie straży pożarnych oraz spółek wodnych.

7. Dotacje dla jednostek oświatowych.

8. Uchwały w sprawie dotacji na tle typowych naruszeń prawa – prezentacja rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków sądów administracyjnych.

9. Kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje.

10. Podstawy zgodnego z prawem planowania i wykonania wydatków w formie dotacji
w świetle ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli – identyfikacja obszarów stwierdzanych nieprawidłowości oraz analiza przyczyn ich powstawania.

11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane  z  dotacjami, w tym:

 • charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych wraz ze wskazaniem typowych obszarów zagrożeń, identyfikowanych na podstawie orzecznictwa organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących dotacji (art. 8, 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
 • przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle problematyki: przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, nierozliczenia 
  w terminie przekazanej dotacji, niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
 • sankcje za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi w zakresie dotyczącym dotacji.

Podstawy karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania
i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

 

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót