ESEF (European Single Electronic Format) - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

- specyfikacja techniczna  ESEF, standardy XBRL oraz iXBRL, taksonomia IFRS,
- dobre praktyki  w tym m.in.: tagging rules, filing rules, reguły walidacji sprawozdań,
-  zakres i wyniki testów z wybranymi podmiotami (field test),
- przegląd rozwiązań IT dostępnych na rynku
Termin: 25.09.2018r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Zgodnie z art. 4 ust. 7 dyrektywy  2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w spra-wie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, wszystkie roczne sprawozdania finansowe przygotowywane będą, od dnia 1 stycznia 2020 r., w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (European Single Electronic Format - ESEF).
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął założenie, że sprawozdania finansowe będą publikowane w formacie elektronicznym, czytelnym w standardowej przeglądarce, i opracował na bazie standardów XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language) oraz iXBRL (inline eXtesible Business Reporting Lan-guage) draft techniczny standardu ESEF, który został poddany testom z wybranymi przedstawicielami emitentów, krajowych organów nadzoru, dostawców rozwiązań IT oraz firm doradczych, i zaplanował jego przyjęcie do końca 2017 r. Aktualizacja standardu - w czasie 2 letniego okresu przygotowawczego – będzie przebiegała zgodnie z for-malnym procesem zarządzania wydaniami i zmianami (change and release management). Mając na uwadze doświadczenia wielu krajów wskazujące na konieczność uwzględnienia przez emitentów, dostawców rozwiązań IT oraz firm doradczych, zmian komponentów technologicznych w planach implementacji standardu opracowano pro-pozycję dedykowanego szkolenia.
Celem szkolenia jest wprowadzenie podmiotów gospodarczych w tematykę wymagań prawnych, technicznych oraz proceduralnych, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), związanych z procesem tworzenia sprawozdań finansowych zgodnych z standardem ESEF, przedstawienie dobrych praktyk i sposobów podejścia do budowy rozwiązania oraz integracji z istniejącymi systemami IT.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.  

PROGRAM
1. Nowe obowiązki sprawozdawcze emitentów od 2020 r., podstawy prawne, role emitentów oraz organów nadzoru w procesie raportowania.
2. Specyfikacja techniczna standardu ESEF (Regulatory Technical Standard).
3. Wprowadzenie do standardów XBRL oraz iXBRL, taksonomii IFRS.
4. Rozszerzenia architektury taksonomii ESEF w odniesieniu do standardu taksonomii IFRS (zasoby i powiązania).
5. Dobre praktyki dotyczące implementacji standardu XBRL i rekomendacje dotyczące standardu ESEF:
  a) podejście do release management i change management,
  b) metody  i narzędzia do mapowania sprawozdań na elementy taksonomii,
  c) rekomendowane podejścia do budowy rozwiązań IT:
   - „buil-in”/”bolt-on”/”integrated”/Cloud/COTS
   - szacunkowe koszty wdrożenia i utrzymania, w szczególności zostanie omówiony proces, podział ról i zasady przygotowania oraz dostarczania sprawozdań zgod-nych z standardem ESEF, w tym:
    • reguły mapowania obowiązkowych znaczników (tagging rules),
    • reguły tworzenia sprawozdań (filing rules), w tym reguły nazewnictwa, tworzenia/wywodzenia i zagnieżdżania elementów rozszerzeń taksonomii specyficznych dla działalności podmiotu,
    • reguły walidacji sprawozdań.
6. Prezentacja  zakresu i wyników testów z wybranymi podmiotami (field test).
7. Przegląd rozwiązań IT dostępnych na rynku.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 10 września 2018r. obowiązuje cena promocyjna –  800 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót