Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w bilansie zamknięcia roku 2018 i w bilansie otwarcia roku 2019

- typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (ewidencja pozabilansowa, ewidencja bilansowa jako środek trwały, jako nieruchomość inwestycyjna, aktywa finansowe)

Termin: 25.02.2019 r. / Miejsce: Katowice

Termin: 26.02.2019 r. / Miejsce: Wrocław

Termin: 27.02.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zasad ewidencji księgowej gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste użytkownikowi wieczystemu według stanu na 31 grudnia 2018 roku oraz zasad księgowego i budżetowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i prawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej przekształcenia oraz opłat z nim związanych.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych i księgowych a także wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i zarządów powiatów, marszałków i zarządów województw, jak również dla dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego, dyrektorów Zarządu Zasobów Mieszkaniowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Użytkowanie wieczyste – co to jest i jaką ma treść ekonomiczną?
 2. Typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:
  • ewidencja pozabilansowa (Poznań, Gliwice),
  • ewidencja bilansowa jako środek trwały (Lublin),
  • ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (Warszawa),
  • ewidencja bilansowa jako aktywa finansowe i związane z nimi miliardowe różnice bilansowe w bilansach jednostek samorządu terytorialnego wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku,
  • błędy interpretacyjne Ministerstwa Finansów w zakresie użytkowania wieczystego na przykładzie prac nad stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości (dwa różne projekty stanowiska).
 3. Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości i nowego obowiązującego od
  1 stycznia 2018 roku rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (…) a grunty oddane
  w użytkowanie wieczyste:
  • wzajemna sprzeczność rozporządzenia w zakresie definicji i opisu konta 011 Środki trwałe oraz nowej pozycji bilansowej 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.
 4. Problem braku pozycji bilansowej „Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom” w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (…) i jego negatywny wpływ na sporządzenie informacji o stanie mienia Skarbu Państwa wg. Stanu na 31 grudnia 2018.
 5. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i podstawowe księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste w roku 2018
  • zasady księgowania opłaty pierwszej i opłat rocznych.
 6. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 roku do ewidencji bilansowej roku 2018 gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 w ewidencji pozabilansowej
  • zakres informacji niezbędnych do wykazania w informacji dodatkowej za rok 2018.
 7. Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • wykreślenie z ewidencji bilansowej gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Rola „Zaświadczenia” potwierdzające przekształcenie jako dokumentu źródłowego i jako dokumentu informującego o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej.
 9. Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i ulgi.
 10. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa – czy opłata podlega pod VAT?
 11. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Typowe księgowania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności u „starego” i „nowego” właściciela.
 13. Ujęcie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności w sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz w budżecie na rok 2019.
 14. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)