Zmiany w 2022 r. w zakresie naliczania wynagrodzeń, zasiłków i składek Analiza praktyczna

Termin: 08.02.2022 r.

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poborów i przekazania niektórych  płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – analiza praktyczna, do kogo rozporządzenie ma zastosowanie, skutki złożenia oświadczenia, kto powinien je składać, rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przed wejściem w życie rozporządzenia, jak zwrócić nadpłacone wynagrodzenie pracownikom i zleceniobiorcom.
 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjno-prawnych, kadr i szkoleń, skarbników, wszystkich jednostek administracji centralnej i samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych tematem. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady stosowania nowej ulgi dla klasy średniej- wątpliwości
 2. Nowa skala podatkowa, nowa kwota wolna od podatku, nowa kwota minimalnego wynagrodzenia, nowa stawka godzinowa zleceniobiorcy
 3. Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
 4. Nowa ulga dla klasy średniej i zasady jej stosowania przy kilku wypłatach w miesiącu,
 5. Zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych,
 6. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady obowiązujące od stycznia 2022 r.
 7. Zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód  służbowy do celów prywatnych
 8. Ziepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 9. Rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
 10. Wieloskładnikowa lista płac - przykłady praktyczne
 11. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób  uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających,
 12. Nowe ulgi - jakie oświadczenia ma złożyć pracownik i zleceniobiorca,
 13. Zerowy PIT pracowników do 26 roku życia - przychody zwolnione z opodatkowania, limit przychodów, ukończenie 26 roku .życia,
 14. Wpływ zmian podatkowych na naliczanie składek na PPK,
 15. Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie  wychowujących dzieci
 16. Zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji  społecznych i obywatelskich
 17. Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu  powołania – m.in. składki za członków zarządu naliczanie podatków i składek
 18. Zmiany w ustawie zasiłkowej od 2022 r.
 19. Zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jak liczyć okres zasiłkowy od 1 stycznia 2022 r.
 20. Upływ okresu zasiłkowego i choroba pracownika – obowiązki płatnika.
 21. Świadczenie rehabilitacyjne kiedy przysługuje
 22. Skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia,
 23. Zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
 24. Skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
 25. Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
 26. Nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek,
 27. Zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków,
 28. Zmiany w ustawie wypadkowej.
 29. Zasady ustalania podstawy wymiary zasiłków – analiza przypadków,
 30. Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków
 31. Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – analiza przypadków
 32. • składniki uwzględniane w podstawie – premie, miesięczne, kwartalne roczne,
 33. • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 34. • składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
 35. • składniki przysługujące do określonego terminu,
 36. • przychód z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku – stanowisko ZUS-u, a wyroki Sądu Najwyższego.
 37. Podstawa wymiaru składek – najczęściej występujące wyłączenia od składek.
 38. Nowe zasady związane z wykazywaniem składki na zdrowotnej – likwidacja raportu ZUS RZA.
 39. Zasady stosowania raportu ZUS RZA po styczniu 2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl