Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE

Termin:  19.09.2022 r.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu wymaganych prawem lub wynikających z dobrych praktyk zasad dokumentowania przebiegu projektu finansowanego ze środków UE, archiwizacji dokumentacji projektu, ujęcia projektu w ewidencji księgowej beneficjenta oraz przede wszystkim przebiegu kontroli projektu. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstaw prawnych (prawo krajowe i unijne), działań i procedur w zakresie: kontroli projektów unijnych, obowiązków i odpowiedzialność pracowników, systemów ewidencji zasobów projektu, pełnego zakresu kontroli oraz odpowiedzialności Beneficjenta.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej i samorządowej zaangażowanych w procesy realizacji poszczególnych projektów unijnych m.in. projektodawcy, beneficjenci pomocy oraz wszystkie osoby dla których procesy kontroli projektów unijnych wymagają analizy praktycznych zagadnień, niezbędnych w zakresie pełnionych obowiązków. Szkolenie polecane jest w szczególności kadrze zarządzającej i pracownikom komórek merytorycznych zajmujących się obsługą projektów UE, w tym również audytorom wewnętrznym. Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych realizujących projekty współfinansowane z UE.

PROGRAM

 1. Kontrola w systemie wdrażania Funduszy Unijnych 2014- 2020
 •  Podstawy prawne
 •  Podział kompetencyjny
 •  Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikujące i audytowej
 •  Inne uprawnione  podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych
 1. Zasady Przeprowadzania Kontroli Projektu
 •  Typ kontroli
 •  Rodzaje prowadzonych kontroli
 •  Zakres czynności sprawdzających: (listy sprawdzające)
 •  Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli
 •  System weryfikacji wydatków
 •  Realizacja obowiązków kontrolnych
 •  Uprawnienia zespołu kontrolnego
 •  Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych
 •  Etyka kontrolera
 1. Etapy kontroli projektu
 •  Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
 •  Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
 •  Czynności pokontrolne:

- analiza zgromadzonego materiału dowodowego

- sformułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych

- opracowanie informacji pokontrolnej

              - analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

 • 1 osoby –  450 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w dniu 19 września o godzinach 9.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje szczegółowych informacji udziela:
Konrad Karolak
tel. 508 083 523
email: konrad.karolak@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczna anulacją zgłoszenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny