Księgowość i klasyfikacja budżetowa w wykonaniu budżetu za rok 2018 oraz nowe zasady grupowania wydatków budżetowych w planowaniu na rok 2019

Termin: 09.07.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego zastosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2018 oraz w zakresie przygotowania projektu planu finansowego na rok 2019. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną nowe zasady grupowania wydatków w projektach planów finansowych na rok 2019 wraz z nowymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w przyszłym roku.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, skarbników, pracowników komórek finansowo księgowych, ministerstw, urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, miast, miast i gmin, powiatów, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, placówek dyplomatycznych i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady  pomiaru zdarzeń i operacji gospodarczych w rachunkowości budżetowej: zasada kasowa i zasada memoriału a procedury planowania i wykonywania budżetu oraz  ich zmiany na rok 2019.  
 2. Geneza i zakres zastosowania szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 3. Charakterystyka najważniejszych zmian klasyfikacji budżetowej obowiązujących w roku 2018:działy, rozdziały, paragrafy i ich grupowanie.
 4. Nowe zasady grupowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego w projektach planów finansowych na rok 2019:zasady łączenia paragrafów wydatków w nowe symbole grup i ich zastosowanie w projektach planów finansowych na przyszły rok.
 5. Zakres zastosowania działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:zmiany obowiązujące w roku 2018.
 6. Zakres zastosowania klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków (załącznik 3) a zakres zastosowania klasyfikacji paragrafów przychodów (załącznik 5).
 7. Zakres zastosowania paragrafów wydatków i środków (załącznik 4) a zakres zastosowania paragrafów rozchodów (załącznik 6).
 8. Zakres zastosowania szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego (załącznik 7) i bezpieczeństwa wewnętrznego (załącznik 8).
 9. Dochody budżetowe:paragrafy dochodów, w tym nowe paragrafy dochodów, zasady wyceny i zasady księgowania z uwzględnieniem podatku VAT oraz zakres zastosowania czwartej cyfry.
 10. Wydatki budżetowe:paragrafy wydatków, w tym nowe paragrafy wydatków, zasady wyceny i zasady księgowania z uwzględnieniem podatku VAT oraz zakres zastosowania czwartej cyfry.
 11. Zakres zastosowania paragrafów dochodów i wydatków do należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów:klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych.
 12. Dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną:wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, remontów i inwestycji, zakupów środków trwałych, szkoleń, itp.
 13. Księgowanie planu finansowego w roku 2018 i w roku 2019 oraz klasyfikacja budżetowa  w sprawozdawczości budżetowej typu „RB”.
 14. Wprowadzenie do nowej klasyfikacji budżetowo-zadaniowej: założenia reformy systemu budżetowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót