WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - 32 H

Termin: początek 13.03.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 09:30 - 16:30

TERMINY SESJI: 

I sesja:  13 -14.03.2021r.

II sesja: 27 - 28.03.2021r.

CEL KURSU
Celem kursu jest dostarczenie wiedzy (aspekty prawne) oraz nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a szczególnie wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi prawnych i psychologicznych aspektów windykacji należności oraz zmianami jakie zaszły w windykacji w ciągu ostatnich 10 lat.
GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do pracowników komórek prawnych i organizacyjno – prawnych, księgowych i finansowo - księgowych, zajmujących się windykacją należności oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych obszarach.
 
Uwaga! na zakończenie kursu słuchacze otrzymują tytuł: specjalista ds. windykacji, kod zawodu 421403
 
PROGRAM

BLOK I – PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI

 1. KIM JEST NASZ DŁUŻNIK - forma prawna i odpowiedzialność za długi. Podstawowe rodzaje podmiotów występujące w polskim obrocie gospodarczym, zakres i zasady odpowiedzialności za zobowiązania:
  1. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
  2. spółka cywilna,
  3. spółki osobowe: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska,
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna: odpowiedzialność samej spółki, jej wspólników/akcjonariuszy oraz odpowiedzialność członków zarządu,
  5. inne podmioty,
  6. praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem dłużnika, jego majątku, ustalaniem zasad odpowiedzialności,
  7. praktyczne informacje związane z formułowaniem wezwań do zapłaty, skuteczne oddziaływanie na dłużnika poprzez efektywna windykację.
 2. FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ:
  1. forma pisemna i jej znaczenie w procesie windykacji,
  2. umowy ustne.
 3. CYKL ŻYCIA NALEŻNOŚCI:
  1. cykl życia należności - przedawnienie,
  2. podstawowe informacje związane z przedawnieniem,
  3. metody przerwania biegu przedawnienia - od najtańszych do najdroższych.
 4. KONSUMENT:
  1. pojęcie konsumenta, zasady odpowiedzialności konsumenta,
  2. pułapki związane z windykacją konsumencką: dane osobowe, dobra osobiste, obowiązki informacyjne,
  3. stosunki majątkowe małżeńskie: jak efektywnie zabezpieczyć nasze roszczenia.
 5. POJĘCIE I CEL ŚWIADCZENIA:
  1. definicja zobowiązania - prawne i faktyczne implikacje,
  2. świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe,
  3. treść zobowiązania.
 6. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI A DOBÓR ZABEZPIECZEŃ:
  1. hipoteka,
  2. przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  3. zastaw,
  4. zastaw rejestrowy,
  5. zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
  6. gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
  7. cesja wierzytelności na zabezpieczenie,
  8. weksel,
  9. factoring ,
  10. forfaiting,
  11. poręczenie wekslowe,
  12. poręczenie cywilne,
  13. przystąpienie do długu.
 7. ALTERNATYWNE SPOSOBY DOCHODZENIA ZAPŁATY- SANKCJE:
  1. zgłoszenie upadłości: rodzaje postępowań upadłościowych, przebieg postępowania,
  2. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: cel i rezultat,
  3. protokół umorzenia należności: przesłanki prawne, aspekty podatkowe.
 8. A MOŻE ZAŁATWIĆ PROBLEM BEZ SĄDU?
  1. mediacja - nowość w polskim prawie: możliwości, pułapki, praktyczne podpowiedzi,
  2. jak skutecznie wszcząć mediację,
  3. jak znaleźć dobrego mediatora,
  4. ile kosztuje mediacja i jakie daje możliwości,
  5. fazy mediacji, rola stron, mediatora i sądu.
 9. ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I GOSPODARCZYM:
  1. jak przygotować się do postępowania? Rodzaje dowodów procesowych: świadek, strona, dokument, eksperyment. Pojęcie dokumentu prywatnego i urzędowego, znaczenie pisemnych notatek.
  2. postępowanie sądowe: właściwość miejscowa i funkcjonalna sądu.
  3. prawidłowe sporządzanie pozwu i dalszych pism procesowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i ich efektywne użycie.
  4. formularze sądowe: pomoc czy kłopot?
  5. prowadzenie sporu sądowego: prawa i obowiązki stron procesu cywilnego i gospodarczego,
  6. pełnomocnik procesowy: czy warto? Jeśli tak – to jak?
  7. koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego.
  8. środki zaskarżenia: jak i kiedy z nich korzystać? Jakie prawa ma dłużnik? Jak bronić pozycji wierzyciela?
 10. UGODA Z DŁUŻNIKIEM:
  1. ugoda sądowa i pozasądowa: jak prawidłowo przygotować ugodę,
  2. rola ugody sądowej i pozasądowej: uznanie należności i skutek oświadczenia dłużnika dla sytuacji procesowej wierzyciela.
 11. ARBITRAŻ KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY:
  1. zapis na sąd polubowny: ważność zapisu, skutek prawny zapisu, ważne sformułowania
    i pułapki prawne,
  2. pojęcie sądownictwa arbitrażowego, waga wyroków arbitrażowych,
  3. przebieg postępowania arbitrażowego.
 12. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE:
  1. postępowanie zabezpieczające – definicja i cel postępowania,
  2. wnioski w postępowaniu zabezpieczającym i ich wpływ na skuteczność windykacji,
  3. poszukiwanie majątku dłużnika.
 13. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE:
  1. wniosek o wszczęcie egzekucji: wybór komornika, zakres egzekucji i jej koszty,
  2. postępowanie egzekucyjne w praktyce: fazy postępowania, współdziałanie
   z komornikiem,
  3. pisma w toku egzekucji: prawidłowe wnioski, pułapki prawne,
  4. środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: kiedy i jak z nich korzystać?
 14. Zbieg egzekucji po 09.2016r.
  1. nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji,
  2. skutki dla wierzyciela i dłużnika.
 15. Wpływ działań windykacyjnych na podatki:
  1. koszty i podatek naliczony związane z prowadzeniem windykacji, w tym związane
    z nabyciem usług windykacyjnych,
  2. windykacja od niedłużnika – odpowiedzialność osób trzecich,
  3. wydatki związane z podejmowaniem działań windykacyjnych a koszty podatkowe,
  4. wydatki windykacyjne a prawo do rozliczenia podatku naliczonego.
 16. Zapłata należności a obowiązek podatkowy:
  1. podatki dochodowe,
  2. podatek od towarów i usług,
  3. inne.
 17. Umorzenie wierzytelności i jego konsekwencje podatkowe.
 18. Wpływ przedawnienia wierzytelności na rozliczenia z fiskusem.
 19. Odsetki od nieterminowych płatności.
 20. Sprzedaż wierzytelności, factoring a podatki.
 21. Wierzytelności nieściągalne i odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodu.
 22. Ulga na złe długi w VAT – nowe zasady stosowania.
 23. Ulga na złe długi w VAT a przychód podatkowy.

BLOK II - PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI 

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE – WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE WIEDZY PRAWNE. BUDOWANIE PIERWSZEGO WRAŻENIA ZARÓWNO W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM, JAK I TELEFONICZNYM.

 1. Elementy mowy ciała:
  1. proksemika - nauka o strefie komfortu i jej znaczenie w procesie sprzedaży,
  2. przywitanie - w jaki sposób podajesz dłoń,
  3. gesty- prawidłowe odczytywanie w procesie sprzedaży i windykacji - kiedy Klient jest gotowy do podpisania umowy,
  4. najważniejsze informacje- w jakiej sytuacji należy je przekazywać.
 2. ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA:
  1. praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat mowy ciała,
  2. psychologiczne aspekty kłamstwa- wpływ na proces komunikacji w biznesie i w życiu codziennym.
 3. PODSTAWOWE REGUŁY ROZMÓW WINDYKACYJNYCH:
  1. schemat rozmowy - ułatwia, czy utrudnia rozmowę telefoniczną,
  2. zalety i wady skryptu rozmowy,
  3. tempo mówienia, tembr głosu, intonacja- znaczenie dla jakości przekazu.
 4. PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI WINDYKACYJNE:
  1. techniki zadawania pytań,
  2. aktywne potrzeby psychologiczne Klientów,
  3. wszczepianie obrazu- różowy słoń,
  4. adwokat diabła,
  5. emocje w negocjacjach,
  6. bay pasy,
  7. siła pauzy.
 5. PSYCHOLOGIA POZNAWCZA W WINDYKACJI:
  1. reguła dysonansu,
  2. reguła wzajemności,
  3. reguła konsekwencji,
  4. reguła psychicznego rozstania się z długiem.
 6. PODSTAWOWE ZASADY I STRATEGIE NEGOCJACJI:
  1. przegrany - przegrany,
  2. wygrany - przegrany,
  3. wygrany - wygrany.
 7. STRATEGIE WINDYKACYJNE:
  1. korzyść psychologiczna,
  2. ugoda, czy sąd,
  3. przetrwanie trudnej sytuacji na rynku.
 8. GRY DŁUŻNIKÓW:
  1. gra na czas,
  2. gra na biedę,
  3. gra reklamacyjna,
  4. gra na krwiopijcę,
  5. gra prawna.
 9. SCHEMAT TELEFONICZNEJ ROZMOWY WINDYKACYJNEJ:
  1. etapy rozmowy telefonicznej,
  2. błędy techniczne,
  3. błędy negocjacyjne,
  4. odsłanianie intencji w rozmowie z dłużnikiem.
 10. SCHEMAT ZAPOWIADANIA SANKCJI.
 11. GRY STRATEGICZNE, TEST, PODSUMOWANIE KURSU
 12. EGZAMIN

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K. Niepublicznych Nr 813K.)

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
 •  1 osoby -  1390 zł netto/brutto

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie , materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu. 
Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie  finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 
Zgłoszenie powinna zawierać: temat kursu, datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, oraz dane potrzebne do wystawienia faktury.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

  Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (karta zgłoszeniowa)  

Oświadczenie VAT( do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl