KADRY I PŁACE - 48H

- teoria i zadania praktyczne

Terminy sesji:

Sesja I   7-8.09.2019 r. (sobota – niedziela)

Sesja II   21-22.09.2019 r. (sobota – niedziela)

Sesja III  28-29.09.2019 r. (sobota – niedziela)

 
Miejsce:
Warszawa
 
CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i jednostek publicznych.
 
GRUPA DOCELOWA
Kurs skierowany jest do początkujących pracowników oraz kandydatów na początkujących pracowników w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, jak również działów prawnych i HR oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką lub zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
 
Uwaga! na zakończenie kursu słuchacze otrzymują tytuł: specjalista ds. kadr i wynagrodzeń ( kod zawodów: 242307, 242310)
 
PROGRAM

BLOK I – Kadry (16h)

 1. Formy zatrudnienia:
  1. zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych:
   • kluczowe zapisy umowy,
   • minimalna stawka godzinowa,
   • potwierdzenie liczby godzin realizacji usługi,
   • umowa cywilnoprawna o obowiązki BHP (szkolenie BHP, badania profilaktyczne),
   • zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi: powództwo o ustalenie stosunku pracy, kontrola PIP,
   • umowa o dzieło a umowa zlecenia (umowa o świadczenie usług) – różnice, przykłady, kontrola ZUS, skutki zakwestionowania,
  2. zatrudnienie w ramach stosunku pracy:
   • rodzaje umów o pracę,
   • umowa o pracę na okres próbny: czas trwania, powtarzalność,
   • umowa o pracę na czas określony: z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 22.02.2016 r. (limit ilościowy oraz limit czasowy, formułowanie przyczyn zawarcia umowy),
   • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  3. rozwiązywanie kazusów.
 2. Umowa o pracę:
  1. treść umowy o pracę – warsztat,
  2. forma umowy o pracę (czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna, dorozumiane zawarcie umowy o pracę),
  3. dokumentacja przy nawiązaniu stosunku pracy (wzory).
 3. Ustanie stosunku pracy:
  1. wygaśnięcie:
   • przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę,
   • obowiązki pracodawcy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika,
  2. rozwiązanie umowy o pracę:
   • okresy wypowiedzenia,
   • prawidłowe formułowanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę,
   • obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o prace,
   • rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony – „krok po kroku”,
   • odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę,
   • ochrona pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy pracę,
   • zwolnienie na poszukiwanie pracy,
   • zwolnienie grupowe, zwolnienie indywidualne a prawo do odprawy,
   • świadectwo pracy: treść - warsztat, termin wystawienia, prostowanie treści świadectwa pracy,
  3. rozwiązywanie kazusów.
 4. Czas pracy i jego ewidencjonowanie:
  1. co jest wliczone do czasu pracownika,
  2. zwolnienia niewliczane do czasu pracownika,
  3. systemy czasu pracy – omówienie na przykładach,
  4. praca w godzinach nadliczbowych:
   • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
   • prawo odmowy pracy w godzinach nadliczbowych,
   • ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych,
   • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  5. praca w porze nocnej, w niedziele i święta,
  6. odpoczynek pracownika:
   • przerwa od pracy przed komputerem,
   • 15 przerwa wliczana do czasu pracy pracownika,
   • „przerwa lunchowa” – czy pracownik może zrezygnować?
   • odpoczynek dobowy i tygodniowy,
   • urlop wypoczynkowy: wymiar, zasady udzielania, urlop na żądanie (czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?),
  7. lista obecności, harmonogram, ewidencja czasu pracy – zasady prowadzenia,
  8. rozwiązywanie kazusów.
 5. Ochrona rodzicielstwa:
  1. ochrona pracy kobiet w ciąży,
  2. urlop macierzyński  - wymiar, zasady udzielenia, (wzór wniosku),
  3. urlop rodzicielski  - wymiar, zasady udzielenia, (wzór wniosku),
  4. urlop ojcowski – wymiar, zasady udzielenia, (wzór wniosku),
  5. urlop wychowawczy – wymiar, zasady udzielenia, (wzór wniosku),
  6. pracownik rodzic – opieka nad dzieckiem zdrowym (wzór wniosku),
  7. rozwiązywanie kazusów.
 6. Umowa o zakazie konkurencji:
  1. zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (wzór umowy),
  2. zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (wzór umowy),
  3. forma umowy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu, wysokość odszkodowania
   z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.
 7. Kontrola PIP w praktyce:
  1. przebieg kontroli,
  2. dokumentacja kontroli,
  3. odpowiedzialność pracodawcy (wysokość grzywny),
  4. wniosek o ukaranie,
  5. przykłady z praktyki kontroli,
 8. Teczka akt osobowych – warsztat, kompletowanie teczki akt osobowych (2h), elektronizacja akt osobowych.
 9. Archiwizacja akt osobowych z uwzględnieniem nowego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

 

BLOK II – Płace (16h)

 1. Wynagrodzenie minimalne:
  1. stawka minimalna z tytułu umowy o pracę,
  2. składniki wynagrodzenia zaliczane do płacy minimalnej,
  3. dopełnienie do płacy minimalnej.
 2. Składniki wynagrodzeń:
  1. premia: miesięczna, roczna, uznaniowa,
  2. dodatki: stażowy, funkcyjny,
  3. nagrody jubileuszowe.
 3. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności:
  1. kalkulacja podstawy urlopowej,
  2. wyliczanie dodatku urlopowego dla urlopu wypoczynkowego,
  3. wyliczenie dodatku urlopowego dla urlopu na żądanie,
  4. wyliczenie dodatku urlopowego dla urlopu okolicznościowego,
  5. opieka nad dzieckiem z art. 188 KP,
  6. urlop bezpłatny,
  7. służba wojskowa,
  8. nieobecność pracownika w związku z powołaniem na świadka.
 4. Ekwiwalent urlopowy:
  1. kalkulacja podstawy ekwiwalentu urlopowego,
  2. kalkulacja wynagrodzenia za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  3. długotrwała nieobecność pracownika a wyliczenie ekwiwalentu urlopowego.
 5. Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent urlopowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 6. Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent urlopowy pracownika posiadającego umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności.
 7. Czas pracy:
  1. nadgodziny dobowe,
  2. nadgodziny średniotygodniowe,
  3. nadgodziny pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  4. rekompensata pracy w nadgodzinach czasem wolnym,
  5. okresy rozliczeniowe a wypłata wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
  6. praca w porze nocnej.
 8. Wyliczenie od brutta do netta:
  1. skala podatkowa,
  2. koszty uzyskania przychodu,
  3. rodzaje składek ZUS,
  4. kalkulacja wynagrodzenia.
 9. Nieobecności chorobowe:
  1. podstawa wynagrodzenia chorobowego,
  2. kalkulacja wynagrodzenia chorobowego,
  3. wynagrodzenie chorobowe pracowników powyżej 50 r.ż.,
  4. kalkulacja zasiłku chorobowego,
  5. okres płatności zasiłku,
  6. obniżenie zasiłku o 25%,
  7. zasiłek opiekuńczy,
  8. zasiłek macierzyński.
 10. Potrącenia z wynagrodzenia:
  1. rodzaje potrąceń,
  2. kwoty wolne od potrąceń,
  3. zaliczki na poczet wynagrodzenia i inne,
  4. kary pieniężne.
 11. Odprawy:
  1. odprawa z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych,
  2. odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę,
  3. odprawa pośmiertna,
  4. maksymalna wysokość odpraw.

BLOK III – Składki i zasiłki (16h)

 1. Podstawowe akty prawne regulujące kwestie związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne:
  1. rodzaje ubezpieczeń społecznych,
  2. obowiązujące stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. zasady finansowania składek,
  4. definicja płatnika składek,
  5. ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych,
  6. osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
  7. osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu,
  8. osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu.
 2. Opłacanie składek za pracowników:
  1. definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
  2. ustalanie podstawy wymiaru składek,
  3. przychody zwolnione od składek,
  4. ustalanie wartości świadczeń w naturze,
  5. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą,
  6. umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,
  7. konsekwencje udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego,
  8. rozliczanie składek za zamarłego pracownika,
  9. rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
  10. konsekwencje zawarcia z pracownikiem ugody,
  11. uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę – obowiązki płatnika względem ZUS,
  12. konsekwencje składkowe sfinansowania składek na ubezpieczenia  za pracownika, zleceniobiorcę byłego pracownika,
  13. jak odzyskać składki zapłacone w całości za pracowników i zleceniobiorców w części która powinna zostać sfinansowana z ich środków.
 3. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne:
  1. opłacanie składek za zleceniobiorców,
  2. podstawa wymiaru składek zleceniobiorców, przychody zwolnione od składek,
  3. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
  4. umowa o dzieło kiedy możemy ją zawrzeć,
  5. analiza praktyki kontrolnej ZUS i orzecznictwa – analiza przypadków,
  6. jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
  7. kiedy od umowy o dzieło nie ma składek,
  8. konsekwencje uznania przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia,
  9. umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego dodatkowego macierzyńskiego rodzicielskiego jak rozliczać składki,
  10. umowy zawierane z uczniami i studentami,
  11. jak prawidłowo rozliczyć składki za miesiąc, w którym student kończy studia,
  12. jak opłacić składki gdy student zakończył naukę i nie poinformował o tym płatnika,
  13. umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności
  14. jak rozliczyć składki za zmarłego zleceniobiorcę,
  15. opłacanie składek za osobę wykonującą kontrakt menadżerski.
 4. Opłacanie składek za członków Rad Nadzorczych:
  1. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  2. przychody zwolnione od składek,
  3. do jakich ubezpieczeń zgłosić Członka RN który w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia.
 5. Opłacanie składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność:
  1. definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność,
  2. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. kiedy osoba prowadząca działalność może opłacać składki od preferencyjnej podstawy wymiaru składek, kiedy składki z działalności mogą być nieopłacane,
  4. skutki opłacenia składki po terminie,
  5. podleganie ubezpieczeniom społecznym w okresie choroby,
  6. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  7. opłacanie składek za osobę prowadzącą kilka rodzajów pozarolniczej działalności,
  8. ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osoby współpracującej.
 6. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i zasiłkach macierzyńskich w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
  1. jak zgłosić osobę pobierającą zasiłek macierzyński do ubezpieczeń,
  2. jak ustalić podstawę wymiaru składek – dokumenty składane do ZUS,
  3. jak rozliczać składki za osobę która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym,
  4. jakie dokumenty składać za osobę na urlopie wychowawczym,
  5. podstawa wymiaru składek na wychowawczym.
 7. Opłacanie składek za osoby które równocześnie mają inne tytuły do ubezpieczeń – zbieg tytułów do ubezpieczeń:
  1. składki za zleceniobiorcę który jest w innej firmie pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia, wykonuje, prowadzi działalność gospodarczą,
  2. opłacanie składek za emerytów i rencistów,
  3. jakich informacji (dokumentów) płatnik może żądać od ubezpieczonego,
  4. kiedy można wystąpić do ZUS-u o informację jak opłacać składki za zleceniobiorcę,
  5. jaka powinna być treść oświadczenia jakie składa nam ubezpieczony, jakich dokumentów możemy żądać od ubezpieczonego.
 8. Obowiązki  płatnika w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
  1. jak rozliczyć się z ubezpieczonym,
  2. jak postąpić gdy ubezpieczony złożył błędne oświadczenie i w konsekwencji płatnik ma niedopłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co zrobić aby ZUS nie dochodził składek od płatnika.
 9. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:
  1. osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  2. zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego i obowiązki płatnika z tym związane,
  3. zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. naliczanie składek od umowy do 200 zł,
  5. kiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana,
  6. zasady obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki.
 10. Opłacanie składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych:
  1. kiedy opłacamy składkę za pracowników,
  2. jak postąpić gdy wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego,
  3. czy za wszystkich zleceniobiorców jest składka na FP,
  4. składki za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego,
  5. składki za osoby które ukończyły 55 i 60 lat,
  6. składki za osoby pracownika który ukończył 50 lat, a wcześniej był bezrobotny,
  7. składki za osobę która nie ukończyła 30 lat i została skierowana do pracodawcy przez urząd pracy.
 11. Zasady zgłaszania pracowników i innych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego:
  1. zakres informacji podawanych na zgłoszeniu,
  2. dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS-u,
  3. jak wykazywać przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznych spowodowane chorobą, zasiłkiem macierzyńskim, rodzicielskim, urlopem bezpłatnym,
  4. przekazywanie przez płatnika informacji ZUS IWA,
  5. korekta dokumentów rozliczeniowych – analiza przypadków omówienie najczęściej popełnianych pomyłek,
  6. ogólne zasady składania kompletów dokumentów rozliczeniowych,
  7. korekta imiennych raportów rozliczeniowych,
  8. termin składania korekt dokumentów,
  9. korekty składane przez ZUS,
  10. korygowanie dokumentów gdy pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby, a zdarzenie które spowodowało chorobę zostało uznane za wypadek przy pracy,
  11. korekta dokumentów związana z przywróceniem pracownika do pracy,
  12. korekta dokumentów gdy ZUS uznał umowę o dzieło za umowę zlecenia,
  13. korekta dokumentów spowodowana wyrokiem sądu uznającym, że pomiędzy stronami była zawarta umowa o pracę, a nie umowa zlecenia,
  14. korekta dokumentów gdy zleceniobiorca był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, a okazało się, że nie miał innych tytułów do ubezpieczeń,
  15. informowanie ubezpieczonego o opłaconych za niego składkach,
  16. przedawnienie należności z tytułu składek,  a obowiązek składania korekt dokumentów do ZUS.
 12. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.):
  1. fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS),
  2. obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.,
  3. omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy,
  4. obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA,
  5. stwierdzenie nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty,
  6. omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS mających obowiązywać od 2019 r.
 13. Podstawowe akty prawne regulujące zasady wypłaty zasiłków:
  1. świadczenia przysługujące z powodu choroby,
  2. obowiązki płatników w zakresie wypłaty zasiłków.
 14. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne:
  1. zasady ustalania i wypłaty,
  2. okres wyczekiwania,
  3. okres zasiłkowy,
  4. wysokość świadczeń, kiedy 100 %, kiedy 80 %, kiedy 70 %,
  5. uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli wykorzystywania zwolnień,
  6. kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  7. wysokość świadczeń chorobowych.
 15. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych:
  1. ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  2. obowiązki płatnika w zakresie wypłaty zasiłków przy poszczególnych zwolnieniach,
  3. postepowanie płatnika w przypadku stwierdzenia błędu w zaświadczeniu,
  4. zaświadczenia za okres wsteczny,
  5. wcześniejszy powrót do pracy pracownika podczas orzeczonej niezdolności do pracy – jak rozliczyć zasiłek z ZUS-em.
 16. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:
  1. definicja wypadku przy pracy i konsekwencje z tym związane,
  2. zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne,
  3. korekta dokumentów gdy płatnik wypłacił wynagrodzenie za czas choroby, a zdarzenie zostało uznane za wypadek,
  4. dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy.
 17. Świadczenia rodzicielskie:
  1. zasiłek macierzyński, za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego dokumenty do wypłaty zasiłków,
  2. kiedy 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w późniejszym terminie,
  3. wydłużenie urlopu rodzicielskiego z uwagi na podjęcie pracy,
  4. jakie składać do ZUS-u dokumenty gdy pracownik w okresie urlopu rodzicielskiego pracuje,
  5. jak liczyć okres wydłużenia okresu rodzicielskiego, jak ustalić poprawnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego gdy pracownik w jego trakcie pracuje,
  6. wysokość zasiłku macierzyńskiego,
  7. kiedy urlop rodzicielski może zostać skrócony,
  8. przejęcie urlopu rodzicielskiego przez ojca,
  9. w jakiej wysokości wypłacać zasiłek,
  10. przypadki gdy z urlopu macierzyńskiego (m.in. śmierć matki, porzucenie dziecka, matka niezdolna do  samodzielnej egzystencji) może korzystać ojciec oraz inny członek najbliższej rodziny,
  11. kiedy płatnik jest zobowiązany wypłacić wyrównanie zasiłku,
  12. podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  13. jak ustalić kwotę podwyższenia gdy pracownik w danym miesiącu otrzymuje równocześnie zasiłek chorobowy i macierzyński,
  14. podwyższenie zasiłku przy równoczesnym wykonywaniu pracy,
  15. wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w dokumentach rozliczeniowych składanych do ZUS.
 18. Zasiłek opiekuńczy:
  1. członkowie rodziny za których przysługuje zasiłek,
  2. wysokość zasiłku,
  3. dokumenty potwierdzające uprawnienia do zasiłków.
 19. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców:
  1. okres, uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń,
  2. wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru,
  3. zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  4. jakie składki są uzupełniane, a jakie przyjmowane w faktycznej wysokości,
  5. ustalanie podstawy przy składnikach przysługujących do określonego terminu,
  6. podstawa wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy,
  7. minimalna podstawa wymiaru zasiłków,
  8. kiedy ponownie ustalamy podstawę wymiaru zasiłków.
 20. Obowiązki pracodawcy związane z przejściem pracownika w sprawach emerytur i rent.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje Kadrowo - Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K. Niepublicznych Nr 813K.)

 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt

• 1 osoby -  1390 zł brutto

UWAGA! Cena Promocyjna 1290 zł netto/brutto przy zgłoszeniach do 14.08.2019r.

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych.

Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu
w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych

Katarzyna Jurek

tel. 22/ 46-49-718,

fax 22/  46-49-752

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% ceny.

Zgłoszenie uczestnictwa (do pobrania)

<<< powrót