CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY BILANSISTA - intensywny kurs 108h

Terminy sesji

SESJA I    21-22.09.2019r.
SESJA II   5-6.10.2019r.
SESJA III  19-20.10.2019r.
SESJA IV   16-17.11.2019r.
SESJA V    23-24.11.2019r.
SESJA VI   7-8.12.2019r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego-bilansisty
w jednostkach prowadzących pełną księgowość. Program kursu został opracowany w oparciu o najnowsze zmiany rachunkowo-podatkowe oraz podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi samodzielnie:
•    sporządzić bilans,
•    przygotować rachunek zysków i strat,
•    dokonywać rozrachunków z pracownikami, ZUS i Urzędem Skarbowym,
•    prowadzić ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Gwarantujemy Państwu rzetelne i kompleksowe przygotowanie do prowadzenia księgowości na stanowisku samodzielny księgowy w jednostkach prowadzących pełną księgowość.

Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów, które są realizowane podczas zajęć:
•    autorskie prezentacje prelegentów,
•    ustawy i rozporządzenia.

 

Kurs obejmuje 108h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA

Kurs adresowany jest do osób, które pracują w komórkach finansowo-księgowych spółek sporządzających sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości, przedstawicieli biur rachunkowych i centrów usług wspólnych, firm audytorskich i kancelarii podatkowych a także przedstawicieli jednostek budżetowych rozpoczynających pracę w komórkach księgowych tych jednostek i pragną zdobyć zawód samodzielnego księgowego bilansisty, kod zawodu 241103. Kurs realizowany jest od podstaw do samodzielnego księgowania
i zamknięcia ksiąg rachunkowych.

PROGRAM KURSU

BLOK I

RACHUNKOWOŚĆ 

74 h

 1. System informacyjny rachunkowości , rejestracja zdarzeń,  księgi rachunkowe.
 1. Podstawy prawne rachunkowości  : ustawa o rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze , MSR , KSR.
 2. Rachunkowość - definicje, zasady , system, użytkownicy.
 3. Charakterystyka i klasyfikacja dokumentacji źródłowej ( dowody                            i dokumenty księgowe).
 4. Rodzaje kont księgowych – pojęcie i klasyfikacja (konta syntetyczne, analityczne, bilansowe, wynikowe, pozabilansowe). Ewidencja księgowa syntetyczna i analityczna.
 5. Księgi rachunkowe –  rodzaje , zasady prowadzenia  , poprawianie błędów (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz ).
 6. Organizacja rachunkowości w jednostce – dokumentacja wewnętrzna , inwentaryzacja.
 7. Bilans – aktywa i pasywa ( struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz  źródła jego finansowania).

 

 1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – ujęcie bilansowe i podatkowe .
 1. Zasady obrotu gotówkowego , bezgotówkowego.
 1. Dokumentowanie i ewidencja w walucie polskiej  i w walutach obcych.
 2. Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w  ciągu roku i na dzień bilansowy.

 

 

 

 1. Rozrachunki – ujęcie bilansowe i podatkowe.  
 1. Pojęcie i klasyfikacja, zasady, wycena, ewidencja.
 2. Inwentaryzacja rozrachunków.
 3. Rozrachunki z tyt. dostaw i usług (zobowiązania).
 4. Rozrachunki z tytułu sprzedaży towarów i usług (należności).
 5. Zobowiązania i należności w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe
 6. Rozrachunki wyrażane w walutach obcych – ustalanie różnic kursowych.
 7. Rozrachunki sporne, wątpliwe.
 8. Odpisy aktualizujące należności.
 9. Rozrachunki publicznoprawne – charakterystyka i ewidencja.
 10. Ewidencja rozrachunków z pracownikami w tym z tytułu wynagrodzeń - listy płac rozliczenia z US i ZUS, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.

 

 1. Obrót materiałami , towarami – ujęcie bilansowe i podatkowe.  
 1. Rozliczenie zakupu towarów i materiałów.
 2. Ewidencja materiałów, towarów, półfabrykatów, wyrobów gotowych.
 3. Wycena w trakcie roku i na dzień bilansowy.
 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych  oraz ich rozliczenie.
 5. Ewidencja braków i reklamacji.

 

 1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  – ujęcie bilansowe i  podatkowe.  
 1. Wycena bieżąca i bilansowa.
 2. Ewidencja środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice.
 4. Środki trwałe w budowie – ich ujęcie  i ujawnienie.

 

 1. Inwestycje – ujęcie bilansowe i podatkowe  
 1. Charakterystyka , ewidencja  i wycena inwestycji.
 2. Inwestycje długoterminowe, krótkoterminowe.

 

 1. Kapitały (fundusze).
 1. Kapitały własne w różnych formach prawnych jednostek gospodarczych.
 2. Ewidencja księgowa kapitałów własnych.

 

 1. Rachunek kosztów – koszty podstawowej działalności operacyjnej
 1. Pojęcie, istota  i klasyfikacja kosztów.
 2. Układ rodzajowy kosztów (4).
 3. Układ według miejsc powstawania kosztów (5).
 4. Ewidencja, rozliczanie  i zamykanie „kręgu” kosztów.
 5. Zmiana stanu produktów.
 6. Rozliczanie międzyokresowe  kosztów.
 7. Kalkulacja kosztów -zasady.

 

 1. Przychody, koszty i ustalanie wyniku finansowego – ujęcie bilansowe i podatkowe 
 1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.
 2. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
 3. Przychody i koszty finansowe.
 4. Zyski i straty nadzwyczajne.
 5. Ustalanie wyniku finansowego:
 1. zasady sporządzania rachunku zysków i strat – w wariancie porównawczym i  kalkulacyjnym,
 2. przejście z wyniku finansowego brutto (bilansowego) do wyniku podatkowego (CIT, PIT),
 3.    obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego(podatek dochodowy).

 

 

 1. Sprawozdania finansowe. 
 1. Istota i zakres sprawozdania finansowego .
 2. Sporządzanie:
 1. bilansu,
 2. rachunku zysków i strat,
 3.   informacji dodatkowej.

 

BLOK II

PODATKI – 20 GODZ.

 

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1. Podmiot.
 2. Przedmiot opodatkowania.
 3. Zeznanie roczne.
 4. Obowiązki podatnika i płatnika.
 5. Obowiązujące deklaracje.
 6. Inne rozrachunki z pracownikami (zaliczki, delegacje ryczałty).

 

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych :
 1. Podmiot.
 2. Przedmiot opodatkowani.
 3. Zeznanie roczne.
 4. Obowiązki podatnika i płatnika.
 5. Obowiązujące deklaracje.

 

 1. Podatek od towarów i usług.
 1. Podmiot.
 2. Przedmiot opodatkowania.
 3. Stawki podatkowe.
 4. Zwolnienia.
 5. Deklaracje.
 6. Rozliczenie podatku VAT należnego i naliczonego – ewidencja.

 

BLOK III

PRAWO – 12 GODZ.

 

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – najważniejsze informacje dotyczące działalności gospodarczej.
 2. Kodeks cywilny – zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym.
 3. Kodeks spółek handlowych – charakterystyka podmiotów gospodarczych.
 4. Kodeks pracy  - najważniejsze informacje dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika.

 

 

2 GODZ.

 

EGZAMIN

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

 • 1 osoby -  1890 zł brutto
 • 2 osób z jednej firmy -  1850 zł/os bruttoCena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych. Nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Ewentualne noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót