KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - XIII edycja – 144 h

Terminy sesji

SESJA I    1-2.03.2019r.

SESJA II   15-16.03.2019r.

SESJA III  29-30.03.2019r.

SESJA IV   13-14.04.2019r.

SESJA V    27-28.04.2019r.

SESJA VI    11-12.05.2019r.

SESJA VII   25-26.05.2019r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego (pytania testowe, ustne oraz zadania egzaminacyjne). Zajęcia prowadzone są zgodnie z  najnowszym wykazem problematyki egzaminacyjnej uchwalonym przez Ministerstwo Finansów – uchwała nr 31/VI/2017 z dnia 28.04.2017r. Wymagania kwalifikacyjne dla słuchaczy na stronie Ministerstwa Finansów https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/egzaminy-zawodowe/doradca-podatkowy/egzamin-na-doradce-podatkowego
Kurs nastawiony jest na szczegółowe omówienie pytań otwartych oraz odpowiedzi na pisma procesowe (zadania egzaminacyjne). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Uczestnicy kursu otrzymują:
•    materiały autorskie prelegentów,
•    TESTY – odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,
•    ustawy i rozporządzenia,
•    aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych,
•    Komplet materiałów

Kurs obejmuje 144h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA

Kurs adresowany jest do przedstawicieli kancelarii prawnych, doradztwa podatkowego, firm audytorskich i biur rachunkowych, komórek podatkowych w spółkach, absolwentów wydziałów prawa oraz prawa i administracji, którzy chcą przystąpić do państwowego egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji umożliwiającej wykonywanie zawodu doradcy podatkowego lub pogłębić wiedzę z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM KURSU

1.    Analiza podatkowa - 3h
2.    Źródła i wykładnia prawa - 2h
3.    Materialne prawo podatkowe - 5h:
a)    interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia  cen transakcyjnych,
b)    zobowiązania podatkowe,
c)    tajemnica skarbowa.
4.    Przepisy  o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa  7h.
5.    Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej,  kontrola skarbowa  3h.
6.     Podatek dochodowy od osób prawnych  12h.
7.    Podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych,  podatek od gier  2h.
8.    Podatek tonażowy, podatek rolny i  podatek leśny 2h.
9.    Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego 4h.
10.    Podatek dochodowy od osób fizycznych  12h.
11.    Podatek od spadków i darowizn 2h.
12.    Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa i inne podatki i opłaty lokalne 3h.
13.    Prawo dewizowe 2h.
14.    Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy 15h.
15.    Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne 2h.
16.    Prawo karne skarbowe 7h.
17.    Postępowanie przed sądami administracji publicznej i sądami administracyjnymi  18h.
a)    kodeks postępowania administracyjnego,
b)    postępowanie podatkowe,
c)    czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
d)    wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
e)    ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
18.    Postępowanie egzekucyjne w administracji  5h.
19.    Rachunkowość, Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych 18h.
20.    Zadania egzaminacyjne w tym pisma procesowe 18h.
21.    Test 2h.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

  • 1 osoby -  2 890 zł brutto
  • 2 osób z jednej firmy -  2 790 zł/os brutto

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych. Nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Ewentualne noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -17.45
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót