CERTYFIKOWANY GŁÓWNY KSIĘGOWY – 108h kod zawodu: 121101

Terminy sesji

SESJA I    26-27.10.2019r.
SESJA II   16-17.11.2019r.
SESJA III  7-8.12.2019r.
SESJA IV   14-15.12.2019r.
SESJA V    11-12.01.2020r.
SESJA VI   25-26.01.2020r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu  głównego księgowego według najnowszych uregulowań prawnych. Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in.: rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów, Międzynarodowych Standardów  Rachunkowości (MSSF) oraz Dyrektyw Unii Europejskiej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Gwarantujemy Państwu rzetelne i kompleksowe przygotowanie do prowadzenia księgowości na stanowisku głównego księgowego w jednostkach prowadzących pełną księgowość.

Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów, które są realizowane podczas zajęć:
• materiały autorskie prelegentów,
• pozycje książkowe,
• ustawy i rozporządzenia.

Kurs obejmuje 108h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu głównego księgowego. Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

PROGRAM KURSU

 

RACHUNKOWOŚD FINANSOWA (36 H )

 

 1. Rachunkowośd finansowa – istota, cele i funkcje
 2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie:
  1. polityka rachunkowości,
  2. UoR. a MSR,
  3. księgi rachunkowe,
  4. dowody księgowe,
  5. audyt.
 3. Środki pieniężne
 4. Rozrachunki
  1. publiczno-prawne,
  2. z dostawcami,
  3. przedawnione,
  4. z pracownikami.
 5. Obrót materiałowy i towarowy
 6. Aktywa Trwałe:
  1. klasyfikacja i podział Aktywów Trwałych,
  2. ujmowanie w księgach,
  3. przyjęcie, ulepszenie i likwidacja ŚT,
  4. wycena bilansowa i podatkowa.
 7. Aktywa Obrotowe:
  1. klasyfikacja i podział Aktywów Obrotowych,
  2. ujmowanie w księgach,
  3. wycena LIFO, FIFO, AVCO.
 8. Amortyzacja:
 

 

 

 

 1. metody amortyzacji,
 2. terminy amortyzacji, c)amortyzacja podatkowa.

9. Wartości niematerialne i prawne 10.Inwestycje

 1. Kapitały i rezerwy
  1. tworzenie rezerwy,
  2. ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 2. Koszty i produkty 13.Wynik finansowy
  1. procedura tworzenia,
  2. terminy.
 1. Podatek odroczony:
  1. tworzenie rezerw,
  2. ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 2. Rachunkowośd jednostek w specyficznych sytuacjach:
  1. rozpoczęcie działalności,
  2. przekształcenie,
  3. likwidacja,
  4. upadłośd.

SPRAWOZDAWCZOŚD FINANSOWA

(16 H )

 

 1. Inwentaryzacja jako proces poprzedzający sporządzenie sprawozdania finansowego
  1. metody inwentaryzacji,
  2. rozliczanie powstałych różnic inwentaryzacyjnych,
  3. terminy inwentaryzacji.
 2. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
  1. wartośd informacyjna sprawozdania finansowego,
  2. budowa sprawozdania finansowego,
  3. przygotowania do badania sprawozdania,
  4. tryb i metody sporządzania oraz badania i ogłaszania sprawozdao,
  5. odpowiedzialnośd za sporządzanie sprawozdao,
  6. ujmowanie zdarzeo powstałych po dniu bilansowym.

RACHUNEK KOSZTÓW, RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI W

PRZEDSIĘBIORSTWIE (24 H)

 

 1. Ogólne zasady rachunku kosztów
 2. Rachunek kalkulacyjny
 3. Rachunek  kosztów w wybranych branżach.
 4. Współczesne koncepcje rachunku kosztów.
 5. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 6. Planowanie finansowe

PODATKI ( 23 H)

 1. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązana i postępowania podatkowe
 2. Podatek VAT :
  1. podstawa prawna,
  2. podmiot opodatkowania,
  3. przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP),
  4. podstawa opodatkowania,
  5. stawka podatku,
  6. VAT należny i naliczony,
  7. ewidencja podatku,
  8. pobór podatku.

 

 

 

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych
  1. podstawa prawna, podmiot i przedmiot opodatkowania,
  2. podstawa opodatkowania,
  3. stawka podatku,
  4. sposób poboru,
  5. koszty uzyskania przychodu.

 

 1. Podatek od osób fizycznych.
 2. Podatek akcyzowy:
  1. przedmiot, podmiot i podstawa opodatkowania,
  2. stawka podatku,
  3. sposób poboru podatku,
  4. składy podatkowe,
  5. dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ( 4H )

 1. System ubezpieczeo społecznych:
  1. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru,
  2. zasady, tryb i terminy,
  3. prowadzenie kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,
  4. kontrola wykonywania zadao z zakresu ubezpieczeo społecznych,
  5. sankcje za niewykonanie obowiązków.
 2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeo Socjalnych.

ELEMENTY PRAWA PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO

(8 H)

 1. Podstawy prawa cywilnego:
  1. czynnośd prawna i zdolnośd do czynności prawnych,
  2. zobowiązania,
  3. własnośd i inne prawa rzeczowe.
 2. Podstawy prawa handlowego:
  1. rodzaje spółek,
  2. powstawanie, funkcjonowanie oraz likwidacja spółek

2 GODZ.

EGZAMIN

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

 • 1 osoby -  2 390 zł brutto

 

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych. Nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Ewentualne noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

 

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót