Compliance w sektorze publicznym - kurs podstawowy. Tworzenie efektywnego programu zgodności

Termin: początek 10.04.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 10:00 - 14:00

TERMINY SESJI

I sesja:   10.04.2021 r.

II sesja:  17.04.2021 r.

III sesja: 24.04.2021 r.

IV sesja: 08.05.2021 r.

V sesja:  15.05.2021 r.

We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”. 
 
Wytyczne wskazują, że „dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu zgodności w ramach danej instytucji koniecznym jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za jego realizację”, tj. pracownika ds. zgodności. Jego zadaniem jest m.in. tworzenie i wdrażanie efektywnego programu zgodności. 
 
CEL KURSU  
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie obecnych i potencjalnych pracowników ds. zgodności do tworzenia efektywnego programu. Podczas kursu uczestnicy zdobędą  praktyczne kompetencje w zakresie tworzenia efektywnego programu zgodności. 
W zakresie podstaw teoretycznych - rozumienie celów i zasad tworzenia programów zgodności oraz roli specjalisty  ds. zgodności.  
W zakresie praktycznym, umiejętność:
przygotowania wewnętrznych aktów prawnych regulujących program i kompetencje pracownika ds. zgodności 
przeprowadzenia oceny kontekstu działania jednostki 
przeprowadzenia oceny ryzyka niezgodności i zaplanowania procesu zarządzania ryzykiem 
zaplanowania programu zgodności z wykorzystaniem oceny ryzyka 
 

Kurs kończy się otrzymaniem tytułu specjalista ds. zgodności. 

GRUPA DOCELOWA 
Szkolenie adresowane jest do obecnych i potencjalnych pracowników ds. zgodności., pracowników odpowiedzialnych  za rozwój organizacyjny jednostki, koordynatorów kontroli zarządczej,  koordynatorów systemów antykorupcyjnych   doradców ds. etyki , a także  pełnomocników  i audytorów  systemów zarządzania, audytorów wewnętrznych i kontrolerów a także tych wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje w zakresie compliance w sektorze publicznym. 

PROGRAM SZKOLENIA

I SESJA   
1. Teoretyczne podstawy programów zgodności w sektorze publicznym
a. rys historyczny
b. cele i zakres
c. programy zgodności a kontrola zarządcza, standardy ISO 37001 i 19600, zasady etyki w służbie publicznej
d. wytyczne CBA 
2.Przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących program i kompetencje pracownika ds. zgodności - część teoretyczna i warsztatowa
3. Praca domowa

II SESJA   
1.Ocena kontekstu działania jednostki - część teoretyczna i warsztatowa 
2.Praca domowa

III SESJA  
1.Ocena ryzyka niezgodności i planowanie procesu zarządzania ryzykiem - część teoretyczna i warsztatowa
2.Praca domowa

IV SESJA 
1.Planowanie programu zgodności z wykorzystaniem oceny ryzyka i elementów stałych -  część teoretyczna i warsztatowa
2.Praca domowa

V SESJA  
1.Budowanie poparcia dla programów zgodności 
2.Wspólne omówienie wytworzonej dokumentacji 
3.Sesja pytań i odpowiedzi

WARUNKI ORGANIZACYJNE


Koszt uczestnictwa w kursie online

  •  jednej osoby -  1.450 zł  netto/brutto

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu. 
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie  finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 
Zgłoszenie powinna zawierać: temat kursu, datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, oraz dane potrzebne do wystawienia faktury.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 
Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (karta zgłoszeniowa)
Oświadczenie VAT( do pobrania)

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl