Kadry i płace od podstaw - intensywny kurs weekendowy

Termin: 24.04.-25.04.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 09:00 - 16:00

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo - płacowych jednostek publicznych i przedsiębiorstw.

GRUPA DOCELOWA

Kurs skierowany jest do początkujących pracowników oraz kandydatów na początkujących pracowników w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, jak również działów prawnych i HR oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką lub zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

PROGRAM KURSU

DZIEŃ I - KADRY 

1. Definicja pracodawcy i pracownika oraz różnice z zatrudnieniem cywilnym (umowa zlecenia a umowa o dzieło).

2. Rodzaje umów o pracę i zasady ich formułowania.

3. Akta osobowe pracowników:

- dane osobowe, jakich można żądać od kandydata do pracy i pracownika,

- zawartość poszczególnych części akt osobowych,

- kary za nieprowadzenie akt osobowych.

4.Rozwiązanie stosunku pracy: 

- wypowiedzenie,

- dyscyplinarka,

- zwolnienie z powodu długiej choroby,

- gdy upływa okresu, na jaki została zawarta umowa na czas określony.

5. Zasady tworzenia funduszu socjalnego i dysponowanie jego środkami.

- kto musi tworzyć fundusz,

- świadczenia urlopowe,

- sposób na rezygnację z obowiązków socjalnych,

- naliczanie odpisów na fundusz,

- określanie kryteriów socjalnych.

6. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II - WYNAGRODZENIA 

1.Przychody zwolnione od składek na ZUS i podatek:

- definicja przychodu,

- zwolnienie za osoby do 26 roku życia,

- zasady ustalania wartości świadczeń w naturze,

- koszty uzyskania przychodu,

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

- gdy przez część miesiąca pracownik był chory,

- gdy pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, rozpoczął i zakończył pracę w trakcie miesiąca,

- wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni wolne od pracy,

- wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni robocze.

3. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop:

- składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop,

- zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,

- zasady uzwględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

4. Ustalanie wynagrodzenia za czas przestoju.

5. Zasady ustalania składek na PPK :

- od jakich składników naliczana jest składka na PPK,

- rozliczenie składek na PPK na liście płac,

- w jakich terminach rozliczać je na liście płac,

- zmiany oświadczeń woli pracowników w zakresie: rozpoczęcia dokonywania wpłaty dodatkowej, złożenia oświadczenia do obniżenia wpłaty podstawowej, zmian wysokości wpłaty obniżonej, rezygnacja z dokonywania wpłat podstawowych na PPK.

6. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne:

- okres wpłat, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,

- świadczenia za czas kwarantanny,

- przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują, 

- wysokość świadczeń chorobowych,

- okres zasiłkowy i zasady jego liczenia.

7. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych:

- składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłku,

- premie miesięczne, kwartalne, "13" (trzynastki), nagrody uznaniowe, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku.

8. Dyskusja - pytania i odpowiedzi. 

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa

  •  jednej osoby -  549 zł  netto/brutto

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie , materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu. 
Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie  finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 
Zgłoszenie powinna zawierać: temat kursu, datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, oraz dane potrzebne do wystawienia faktury.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    


Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (karta zgłoszeniowa)
Oświadczenie VAT( do pobrania)

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl