RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - dla zaawansowanych -28h online

Termin: początek 16.10.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 09:00 - 15:00

TERMINY SESJI:

  • SESJA I    16 - 17.10.2021 r.
  • SESJA II   30 - 31.10.2021 r.


CEL KURSU
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek budżetowych, funkcjonujących na poziomie rządowym i samorządowym sektora finansów publicznych. Prowadzący wskaże również najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Kurs obejmuje 28 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do osób pracujących w  komórkach finansowo-księgowych (dyrektorów, skarbników, głównych księgowych, naczelników, księgowych, specjalistów itd.)  a także osób zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz  kontrolą zarządczą jednostek budżetowych sektora rządowego i samorządowego.

PROGRAM KURSU
 
BLOK I
 
1. Sektor finansow publicznych - ogólna charakterystyka.
2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów
publicznych:
a) zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania,
b) ustrój wewnętrzny (brak osobowości prawnej, kierownik jednostki, główny księgowy, audytor wewnętrzny),
c) rola i miejsce jednostek budżetowych w podsektorze rządowym i samorządowym,
d)powiązanie z budżetem - metoda finansowania brutto, plan finansowy jednostki budżetowej.
3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej – ustawa o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych - zasady szczególne.
4. Polityka rachunkowości – podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce, a ograniczenia ustawowe dla jednostki budżetowej – ustawa o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów.
5. Kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny oraz dyscyplina finansów publicznych.
6. Planowanie budżetu w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego.
 
BLOK II
 
1. Majątek trwały w jednostce budżetowej:
a) źródła finansowania - środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowym jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,
b) zasady wyceny i ewidencji - w tym, majątek o wartości do 10.000 i powyżej wartości.
2. Majątek obrotowy  jednostki budżetowej:
a) występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej,
b) zasady wyceny i ewidencji - w tym, aktualizacja wyceny wartości należności.
3. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.
4. Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem ewidencji i rozliczeń unijnych.
5. Inwentaryzacja.
6. Błędy i nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 
BLOK III
 
1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej - pasywa - fundusz jednostki i wynik finansowy - ogólna charakterystyka, zasady ewidencji .
2. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań.
3. Wydatek budżetowy:
a) klasyfikowanie wydatków - klasyfikacja budżetowa,
b) wydatek budżetowy a koszt - zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
d) możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych - realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,
e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki - plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem - zasady terminy.
4. Dochody budżetowe:
a) klasyfikowanie dochodów - klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
b) dochód budżetowy a przychód - zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki,
e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem - zasady, terminy,
f) ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe,
g) rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) - zasady, ewidencja.
 
BLOK IV
 
1. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej -  cele sprawozdawczości.
2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz ich korekt.
3. Omówienie sposobu sporządzania poszczególnych sprawozdań : Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ i Rb-UN.
4. Sprawozdawczość budżetowa ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy w poszczególnych wzorach sprawozdań: Rb-27/27S, Rb-28/28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST w tym m.in.:
- wykazywanie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych; dochodowego od osób fizycznych.
5. Wykazywanie danych w sprawozdaniach budżetowych i ich powiązanie, m.in.:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami należne budżetowi państwa.
 
Zaliczenie końcowe - egzamin 
 
WARUNKI ORGANIZCYJN
WARUNKI ORGANIZACYJNE 

Koszt uczestnictwa: 

  • jednej osoby - 1190 zł netto + 23 % VAT 

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie , materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu  finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat kursu, datę kursu, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 

    Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (do pobrania) 

Oświadczenie VAT(do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718 , fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl