RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - dla zaawansowanych - 28h online

Termin: początek 9.12.2023r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 09:00 - 15:00

TERMINY SESJI:

 • SESJA I    9 - 10.12.2023r.
 • SESJA II   16 - 17.12.2023r.

CEL KURSU
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom szczegółowej  wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości w  jednostkach sektora finansów publicznych. Przeznaczony jest  dla osób posiadających podstawową znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych w zakresie systemu rachunkowości (księgowości) i ich gospodarki finansowej. Obejmie swoim zakresem  kompleksowe spojrzenia na system rachunkowości jednostek budżetowych funkcjonujących na poziomie rządowym i samorządowym sektora finansów publicznych.

Kurs obejmuje 28 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do osób pracujących w  komórkach finansowo-księgowych (dyrektorów, skarbników, głównych księgowych, naczelników, księgowych, specjalistów itd.)  a także osób zajmujących się audytem oraz  kontrolą zarządczą jednostek budżetowych sektora rządowego i samorządowego.

PROGRAM KURSU
 

BLOK I

 Sektor finansów publicznych - ogólna charakterystyka.

 1.  Charakterystyka jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.
 2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych.
 3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej – ustawa o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych - zasady szczególne.
 4. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Zakres dokumentacji księgowej wynikający z przepisów o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
 5. Planowanie budżetu w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego.
 6. Metodologia prognozowania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Powiązanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
 8. Pojęcie niewykonanych wydatków, niewygasających wydatków oraz zaangażowania wydatków. Układ zadaniowy wydatków. Ewidencja wykonania budżetu.

 BLOK II  

 1. Dochody budżetowe:
  1. klasyfikowanie dochodów - klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
  2. dochód budżetowy a przychód - zasada kasowa i zasada memoriałowa,
  3. uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
  4. etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki,
  5. rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem - zasady, terminy,
  6. ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe,
  7. rozliczanie dochodów jednostek organizacyjnych budżetowych z dysponentami wyższego stopnia oraz budżetem jednostek samorządu terytorialnego – zasady, terminy.
 2. Wydatek budżetowy:
        a. klasyfikowanie wydatków - klasyfikacja budżetowa,
        b. wydatek budżetowy a koszt - zasada kasowa i zasada memoriałowa,
        c. system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
        d. dotacje jako szczególna forma wydatku budżetowego,
        e. etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki - plan,
            zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
        f. rozliczanie wydatków jednostek organizacyjnych z dysponentami wyższego stopnia oraz
           budżetem jednostek samorządu terytorialnego – zasady, terminy.

 BLOK III  

 1. Majątek trwały w jednostce budżetowej:
  1. źródła finansowania - środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowym jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,
  2. zasady wyceny i ewidencji - w tym, majątek o wartości do 10.000 i powyżej wartości.
 2. Majątek obrotowy  jednostki budżetowej:
  1. występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej,
  2. zasady wyceny i ewidencji - w tym, aktualizacja wyceny wartości należności.
 3. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.
 4. Inwentaryzacja. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz wycena aktywów i pasywów. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
 5. Ustalanie wyniku finansowego w różnych jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych.
 6. Bilans z wykonania budżetu oraz bilans majątkowy jednostek sektora finansów publicznych.
 7. Rachunek zysków i strat w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych oraz w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.
 8. Zestawienie zmian w funduszu w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz zestawienie zmian w funduszu własnym w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.
 9. Informacja dodatkowa jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.
 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych o charakterze łącznym. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.

 BLOK IV

       Sprawozdawczość budżetowa -  cele sprawozdawczości.

 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz ich korekt.
 2. Omówienie sposobu sporządzania poszczególnych sprawozdań : Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ.
 3. Sprawozdawczość budżetowa – omówienie  poszczególnych wzorów sprawozdań: Rb-27/27S, Rb-28/28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST.
 4. Omówienie błędów w zakresie: wykazywania dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych, dochodowego od osób fizycznych.
 5. Wykazywanie danych w sprawozdaniach budżetowych i ich powiązanie, m.in. w zakresie:  dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami należne budżetowi państwa.
 6. Kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny oraz dyscyplina finansów publicznych.
Zaliczenie końcowe - egzamin 
WARUNKI ORGANIZCYJN
WARUNKI ORGANIZACYJNE 

Koszt uczestnictwa: 

 • jednej osoby - 1190 zł netto + 23 % VAT 

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie , materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu  finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat kursu, datę kursu, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 

     Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Żaneta Szyszka

tel. (22) 46-49-705 , fax (22) 46-49-752
e-mail: zaneta.szyszka@irip.pl