RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA od podstaw - 42h online XXXVII edycja

Termin: początek 07.09.2024r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 09:00 - 15:00

TERMINY SESJI: 

I sesja  – 07-08.09.2024 r.

II sesja – 21-22.09.2024 r.

III sesja – 05-06.10.2024 r.

CEL KURSU

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania, finansowania i księgowania w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym także omówienie aktualnych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Kurs obejmuje 42 godz. dydaktyczne zajęć i kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.

PROGRAM KURSU

BLOK I
Podstawy
rachunkowości budżetowej

 1. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych – ogólne zasady ich funkcjonowania.
 2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych - zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji.
 3. Zakres i podstawy prawne powadzenia rachunkowości w jednostce (ustawa
  o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych- zasady szczegółowe).
 4. Polityka rachunkowości – na co należy zwrócić uwagę przygotowując opis przyjętych zasad rachunkowości jednostki na rok 2024.
 5. Zakładowy Plan Kont jako podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce budżetowej.
 6. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej:
  a. ewidencja operacji gospodarczej w urządzeniach księgowych jednostki - kontach księgowych,
  b. zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych - stała równowaga majątku i źródeł jego
      pochodzenia.
 7. Dowody księgowe - cechy dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych.
 8. Kontrola zarządcza w rachunkowości jednostki - rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki.

BLOK II
Ewidencja
dochodów budżetowych w jednostce budżetowej

   1. Dochody budżetowe:
       a. klasyfikowanie dochodów - klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
       b. dochód budżetowy a przychód - zasada kasowa i zasada memoriałowa,
       c. uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
       d. ewidencjonowanie przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki   przypis należności,
           pobranie dochodu,
       f. rozliczenie dochodów budżetowych z budżetem.
  2.  Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych (wymagalnych).
  3.  Odpis aktualizujący należności konto 290.
  4. Ulgi w należnościach z tytułu dochodów budżetowych, podstawy prawne, zasady stosowania.
  5.  Przykłady ewidencji operacji gospodarczych w zakresie dochodów budżetowych.

BLOK III
Ewidencja
wydatków budżetowych w jednostce budżetowej

 1. Wydatki budżetowe:
  a. pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) zasada kasowa i zasada memoriałowa,
  b. kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowych,
  c. system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych.
 2. Źródła finansowania wydatków bieżących.
 3. Wydatki bieżące - ewidencja księgowa (ujęcie memoriałowe i kasowe).
 4. Zaangażowanie wydatków budżetowych - pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego - konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.
 5. Przykłady ewidencji operacji gospodarczych w zakresie wydatków budżetowych.

    BLOK IV
    Aktywa
trwałe w jednostce budżetowej

 1. Pojęcie aktywów trwałych - źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Ewidencji księgowa środków trwałych, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych.
 3. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe -istota problemu.
 4. Źródła finansowania aktywów trwałych.
 5. Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:
  a. obiekt majątkowy - pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
  b. ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
  c. ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.
 6. Zasady zarządzania mieniem państwowym, a zasady zarządzania mieniem komunalnym.
 7. Kontrola zarządcza w aktywach trwałych.

   BLOK IV
   Wynagrodzenia i ZFŚS

 1. Wynagrodzenie - podstawy prawne - ogólne Kodeks Pracy i szczególne regulacje prawne w sektorze finansów publicznych.
 2. Składniki wynagrodzenia - zasady konstrukcji, podstawowe typy funkcjonujące w sektorze finansów publicznych.
 3. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym w jednostce budżetowej jako płatniku zaliczki na podatek dochodowy.
 4. Rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.
 5. Naliczanie i ewidencja wynagrodzenia płatnika.
 6. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - podstawy prawne, zasady tworzenia:
  a. odpis podstawowy i zwiększony,
  b. odpis fakultatywny dla emerytów i rencistów,
  c. pozostałe zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności).
 7. Rola kierownika jednostki w administrowaniu funduszem, nadzór związków zawodowych
  w tworzeniu i wydatkowaniu środków funduszu.
 8. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu.
 9. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej.
 10. Zasady ewidencji księgowej funduszu syntetycznej, analitycznej oraz szczegółowej.

  BLOK VI
  Sprawozdawczość
budżetowa i finansowa jednostki budżetowej

 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej - Rb27, Rb 27S, Rb 28, Rb 28S, Rb NDS.
 2. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.
 3. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki na dzień bilansów
  a. kontrola kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
  b. inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach rachunkowych danego roku,
  c. dokonanie przeksięgowań rocznych.
 4. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
  a. bilans,
  b. rachunek zysków i strat,
  c. zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  d. informacja dodatkowa.
 5.  Wynik finansowy samorządowej jednostki budżetowej a wynik wykonania budżetu jst.
 6. Podstawowe zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych.
 7. Rozwiązanie kompleksowego przykładu dotyczącego przeksięgowań rocznych, sporządzenia sprawozdań budżetowych i bilansu.
 8. Egzamin.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby -  1.650 zł  netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu. 

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie  finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty za kurs.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat kursu, datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, oraz dane potrzebne do wystawienia faktury.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    
 

Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT( do pobrania)

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22 464 97 18
tel. kom. 508 083 523
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl