RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA od podstaw - 42h XVIII edycja

TEORIA I ZADANIA PRAKTYCZNE

TERMINY SESJI:

SESJA I   5-6.10.2019 r.
SESJA II  19-20.10.2019 r.
SESJA III  26-27.10.2019 r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU
Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania, finansowania i księgowania w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym także omówienie aktualnych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych.
Kurs obejmuje 42 godz. dydaktyczne zajęć i kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.

PROGRAM KURSU

BLOK I

Podstawy rachunkowości budżetowej

 1. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych – zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji.
 2. Zakres i podstawy prawne powadzenia rachunkowości w jednostce (ustawa o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych- zasady szczegółowe).
 3. Polityka rachunkowości- Zakładowy Plan Kont jako podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce budżetowej.
 4. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej:
 • ewidencja operacji gospodarczej w urządzeniach księgowych jednostki – kontach księgowych,
 • zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych– stała równowaga majątku i źródeł jego pochodzenia.
 1. Dowody księgowe – cechy dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych.
 2. Kontrola zarządcza w rachunkowości jednostki – rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki.

BLOK II

Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce budżetowej

 1. Dochody budżetowe,
 • klasyfikowanie dochodów - klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
 • dochód budżetowy a przychód - zasada kasowa i zasada memoriałowa,
 • uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
 • ewidencjonowanie przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki- przypis  należności, pobranie dochodu,
 • rozliczenie dochodów budżetowych z budżetem
 1. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych (wymagalnych).
 2. Odpis aktualizujący należności konto 290.
 3. Ulgi w należnościach z tytułu dochodów budżetowych, podstawy prawne, zasady stosowania.
 4. Kontrola zarządcza w dochodach budżetowych.

BLOK III

Ewidencja wydatków budżetowych w jednostce budżetowej

 1. Wydatki budżetowe:
 • pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) zasada kasowa i zasada memoriałowa,
 • kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
 • system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
 1. Źródła finansowania wydatków bieżących.
 2. Wydatki bieżące – ewidencja księgowa (ujęcie memoriałowe i kasowe).
 3. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego –  konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.
 4. Kontrola zarządcza w wydatkach budżetowych.

BLOK IV

Aktywa trwałe w jednostce budżetowej

 1. Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Ewidencji księgowa środków trwałych, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych.
 3. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu.
 4. Źródła finansowania aktywów trwałych.
 5. Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:
 • obiekt majątkowy – pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
 • ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
 • ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.
 1. Kontrola zarządcza w aktywach trwałych.

BLOK V

Wynagrodzenia i ZFŚS

 1. Wynagrodzenie – podstawy prawne – ogólne Kodeks Pracy i szczególne regulacje prawne w sektorze finansów publicznych.
 2. Składniki wynagrodzenia – zasady konstrukcji, podstawowe typy funkcjonujące w sektorze finansów publicznych.
 3. Osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń.
 4. Jednostka budżetowa jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy.
 5. Rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.
 6. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – podstawy prawne, zasady tworzenia:
 • odpis podstawowy i zwiększony, 
 • odpis fakultatywny dla emerytów i rencistów,
 • pozostałe zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności).
 1. Rola kierownika jednostki w administrowaniu funduszem, nadzór związków zawodowych w tworzeniu i wydatkowaniu środków funduszu.
 2. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu.
 3. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej.
 4. Zasady ewidencji księgowej funduszu syntetycznej, analitycznej oraz szczegółowej.

BLOK VI

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostki budżetowej

 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb27, Rb 27S, Rb 28, Rb 28S, Rb NDS.
 2. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.
 3. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki na dzień bilansowy:
 • kontrola kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
 • inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach  rachunkowych danego roku,
 • dokonanie przeksięgowań rocznych.
 1. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej.
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 • informacja dodatkowa.
 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych.
 2. Rozwiązanie kompleksowego przykładu dotyczącego przeksięgowań rocznych, sporządzenia sprawozdań budżetowych i bilansu.

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa
- jednej osoby -  1.450 zł  netto/brutto
- dwóch osób z jednej firmy -  1.390 zł/os netto/brutto

 

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych, a nie obejmuje wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach 9.00-16.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowe informacje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem kursu na konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem kursu.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

 Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (do pobrania)

<<< powrót