KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ dla zaawansowanych - 28h

TERMINY SESJI:

 • 25-26.01.2020r.
 • 7-8.02.2020r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU
Celem kursu jest
przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek budżetowych, funkcjonujących na poziomie rządowym i samorządowym sektora finansów publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem ws. Rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych z września 2017 r. Prowadzący wskaże również najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Kurs obejmuje 28 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do osób pracujących w  komórkach finansowo-księgowych (dyrektorów, skarbników, głównych księgowych, naczelników, księgowych, specjalistów itd.)  a także osób zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem i kontrolą zarządczą jednostek budżetowych sektora rządowego i samorządowego.

PROGRAM KURSU

BLOK I

 1. Sektor finansów publicznych – ogólna charakterystyka.
 2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych:

a) zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania,

b) ustrój wewnętrzny (brak osobowości prawnej, kierownik jednostki, główny księgowy, audytor wewnętrzny),

c) rola i miejscejednostek budżetowych w podsektorze rządowym i samorządowym,

d) powiązanie z budżetem – metoda finansowania brutto, plan finansowy jednostki budżetowej.

 1. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej – ustawa o rachunkowości – zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych – zasady szczególne.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz ich modyfikacja poprzez szczególne zasady dotyczące rachunkowości budżetowej.
 3. Polityka rachunkowości – podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce, a ograniczenia ustawowe dla jednostki budżetowej – ustawa o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów
 4. Nieobligatoryjne elementy polityki rachunkowości w jednostce budżetowej, np. instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa – zakres swobody ich ustalania dla kierownika jednostki budżetowej
 5. Planowanie budżetu w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego.

BLOK II

 1. Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością.
 2. Majątek trwały w jednostce budżetowej:

a) źródła finansowania – środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,

b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, majątek o wartości do 10.000 i powyżej wartości,

 1. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej:

a) występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej,

b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności,

 1. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.
 2. Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem ewidencji i rozliczeń unijnych.
 3. Inwentaryzacja.
 4. Błędy i nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

BLOK III

 1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej – pasywa – fundusz jednostki i wynik finansowy – ogólna charakterystyka, zasady ewidencji .
 2. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań.
 3. Działalność operacyjna, pozaoperacyjna i finansowa jednostki budżetowej w odniesieniu do jej statutu – możliwości funkcjonowania jednostki budżetowej na poszczególnych poziomach.
 4. Modele rachunku kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce budżetowej.
 5. Wydatek budżetowy:

a) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa,

b) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,

c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,

d) możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,

e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,

f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy.

 1. Dochody budżetowe:

a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,

b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,

c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,

d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki

e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.

BLOK IV

 1. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej –  cele sprawozdawczości.
 2. Ograniczenia informacyjne sprawozdawczości jednostki budżetowej w obecnych uwarunkowaniach prawnych.
 3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz ich korekt.
 4. Omówienie sposobu sporządzania poszczególnych sprawozdań : Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ i Rb-UN.
 5. Sprawozdawczość budżetowa ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy w poszczególnych wzorach sprawozdań: Rb-27/27S, Rb-28/28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST w tym m.in.

- wykazywanie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych;dochodowego od osób fizycznych.

 1. Wykazywanie danych w sprawozdaniach budżetowych i ich powiązanie, m.in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami należne budżetowi państwa;

 1. Zgodność danych prezentowanych w różnych rodzajach sprawozdań np. w 

sprawozdaniu Rb-27S z danymi w sprawozdaniu Rb-N czy też dane w Rb-NDS a

sprawozdanie Rb-Z.

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA
- jednej osoby - 1190 zł  netto/brutto
- dwóch osób z jednej firmy -  1090 zł/os netto/brutto

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach 9:00-15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.


KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowe informacje:                
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 10 dni przed terminem kursu na konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem kursu. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Zgłoszenie uczestnictwa (do pobrania)

<<< powrót