Ład korporacyjny oraz "G" w ESG – czyli jak i gdzie zaraportować za rok 2023

Termin: 24.11.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie przygotowania oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zgodnie ze standar-dami ESRS. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy takie zagadnienia jak rola standardu ESRS 2 dla nadzoru korpo-racyjnego (GOV 1-5), wymogi standardu ESRS G1 i konieczność jego postrzegania w szerszym kontekście standardów przekrojowych, zasady dobrych praktyk DPSN 2021 oraz zasady KNF dla instytucji nadzorowanych, jakość wyjaśnień w przypadku odstępstw od zasad ładu korporacyjnego etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF ( operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych,a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 13:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.