Majątek trwały oraz zasady inwentaryzacji w JSFP z uwzględnieniem aktualnych interpretacji oraz uwag służb kontrolnych

Termin:  26.09.2022 r.

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09.00 – 14.00

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest 
przedstawienie zagadnień związanych z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, które zawsze budziły oraz budzą wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem,  z którym na co dzień  spotykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich prawidłowa inwentaryzacja. Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień przybliży obowiązujące uregulowania prawne  w taki sposób, aby  pomów w praktycznym ich stosowaniu i wprowadzeniu w tym zakresie odpowiednich wewnętrznych uregulowań.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo- księgowych administracje centralnej oraz samorządowych jednostek budżetowych i  jednostek im podległych, w tym szczególnie dla: urzędów wojewódzkich, miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów gmin oraz samorządowych centrów usług wspólnych (CUW-y) i biur obsługi finansowej jednostek zarządzających               i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie komunalne, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS oraz dysponentów państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych.

PROGRAM
I. Zasygnalizowanie  zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi:
  1. Zasady wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów. oraz z ustawy o
      podatku  dochodowym od osób prawnych.
  2. Wyjaśnienia  Krajowych Standardów Rachunkowości w Nr 11  „Środki trwałe”
  3. Zasady gospodarowanie majątkiem w systemie kontroli zarządczej.
  4. Ewidencja środków trwałych:
        a) zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
  5. Różnice między ulepszeniem  a remontem  w środkach trwałych (praktyczne porady).
  6. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie (inwestycje):
        a) zasady finansowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycje),
        b) obieg dokumentów i odpowiedzialność w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT, MT, LT. 
  7. Wartości niematerialne i prawne (ewidencja, amortyzowanie i umarzanie):
        a) pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. oraz zasady amortyzacji i umarzania,
        b) licencje na użytkowanie programów komputerowych (jakie paragrafy należy stosować?).
  8. Pozostałe środki trwałe (szczegółowa ewidencja ilościowo – wartościowa):
        a) ewidencja i umarzanie pozostałych środków trwałych,
        b) ewidencja ilościowa środków trwałych a wykorzystanie zasady istotności,
        c) zakres informacji ujmowanych w indywidualnych kartotekach wyposażenia,
        d) dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu ewidencji składników majątku trwałego o niskiej wartości  
            początkowej wynikające z uor. (przykłady).
  9. Zasady likwidacji majątku (jakie dokumenty i kto podejmuje decyzje?).
10. Kto ponosi  odpowiedzialność za aktywa  trwałe w jsfp?                                                                         

II. Inwentaryzacja  - zasady  oraz  sposób przeprowadzenia  i  udokumentowania oraz nieprawidłowości  wykazywane przez służby kontrolne w zakresie organizacji i  przeprowadzania  inwentaryzacji   –  odpowiedzialność  poszczególnych   osób:
  1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki
  2. Organizacja inwentaryzacji ,przebieg i jej udokumentowanie.
  3. Wewnętrzne regulacje w zakresie inwentaryzacji - istotne elementy instrukcji inwentaryzacyjnej.
  4. Metody( rodzaje, sposoby) oraz terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji wg uor.
  5. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
        a) prace organizacyjne przed spisem (na co należy zwrócić szczególną uwagę),
        b) zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
        c) końcowe rozliczenie spisu z natury.
  6. Zasady  inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald (niezbędna dokumentacja).
  7. Jakie składniki  podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji?
  8. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie ewentualnych różnic i opracowanie prawidłowej  
     dokumentacji poinwentaryzacyjnej.
  9. Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki oraz głównego księgowego oraz 
     pozostałych pracowników.
10. Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne.
11. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
12. Panel dyskusyjny.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

  • 1 osoby –  390 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl