Majątek trwały oraz zasady inwentaryzacji w JSFP z uwzględnieniem aktualnych interpretacji oraz uwag służb kontrolnych

Termin:  26.09.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest 
przedstawienie zagadnień związanych z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, które zawsze budziły oraz budzą wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem,  z którym na co dzień  spotykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich prawidłowa inwentaryzacja. Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień przybliży obowiązujące uregulowania prawne  w taki sposób, aby  pomów w praktycznym ich stosowaniu i wprowadzeniu w tym zakresie odpowiednich wewnętrznych uregulowań.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo- księgowych administracje centralnej oraz samorządowych jednostek budżetowych i  jednostek im podległych, w tym szczególnie dla: urzędów wojewódzkich, miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów gmin oraz samorządowych centrów usług wspólnych (CUW-y) i biur obsługi finansowej jednostek zarządzających               i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie komunalne, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS oraz dysponentów państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej             i państwowych osób prawnych.

PROGRAM
I. Zasygnalizowanie  zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi:
   1. Zasady wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów. oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
   2. Wyjaśnienia  Krajowych Standardów Rachunkowości w Nr 11  „Środki trwałe„                                            
   3. Zasady gospodarowanie majątkiem w systemie kontroli zarządczej.                                                                
   4. Ewidencja środków trwałych:,
        a) zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych,
   5. Różnice między ulepszeniem  a remontem  w środkach trwałych (praktyczne porady)                               
   6. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie (inwestycje).                                             
        a) zasady finansowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycje),
        b) obieg dokumentów i odpowiedzialność w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT, MT, LT. 
   7. Wartości niematerialne i prawne (ewidencja, amortyzowanie i umarzanie):
        a) pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. oraz zasady amortyzacji i umarzania,
        b) licencje na użytkowanie programów komputerowych (jakie paragrafy należy stosować?)                           
   8. Pozostałe środki trwałe (szczegółowa ewidencja ilościowo – wartościowa):
        a) ewidencja i umarzanie pozostałych środków trwałych,
        b) ewidencja ilościowa środków trwałych a wykorzystanie zasady istotności,
        c) zakres informacji ujmowanych w indywidualnych kartotekach wyposażenia,
        d) dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu ewidencji składników majątku trwałego o niskiej wartości początkowej wynikające z uor. (przykłady)                                                                                                                
   9. Zasady likwidacji majątku (jakie dokumenty i kto podejmuje decyzje?).                                                            
   10. Kto ponosi  odpowiedzialność za aktywa  trwałe w jsfp?                                                                                                                 

II. Inwentaryzacja  - zasady  oraz  sposób przeprowadzenia  i  udokumentowania oraz nieprawidłowości  wykazywane przez służby kontrolne w zakresie organizacji i  przeprowadzania  inwentaryzacji   –  odpowiedzialność  poszczególnych   osób:
   1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki
   2. Organizacja inwentaryzacji ,przebieg i jej udokumentowanie. 
   3. Wewnętrzne regulacje w zakresie inwentaryzacji - istotne elementy instrukcji inwentaryzacyjnej
   4. Metody( rodzaje, sposoby) oraz terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji wg uor
   5. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
        a) prace organizacyjne przed spisem ( na co należy zwrócić  szczególną uwagę )
        b) zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,,
        c) końcowe rozliczenie spisu z natury.                                                                                                            
   6. Zasady  inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald. (niezbędna  dokumentacja )
   7. Jakie składniki  podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji ?
   8. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie  ewentualnych różnic  i opracowanie  prawidłowej  dokumentacji poinwentaryzacyjnej.
   9. Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki  oraz  głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.
   10. Zwrócenie  uwagi na ważniejsze nieprawidłowości  wykazywane przez służby  kontrolne.
   11. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
   12. Panel dyskusyjny.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

  • 1 osoby –  390 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje szczegółowych informacji udziela:


Konrad Karolak
tel. 508 083 523
email: konrad.karolak@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczna anulacją zgłoszenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny