MSSF 7 i MSSF 9 – Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych

- klasyfikacja, ujmowanie, wyłączanie oraz zasady i metody wyceny
aktywów i zobowiązań finansowych,
- ujawnienia w  sprawozdaniu finansowym dotyczące instrumentów finansowych – MSSF 7,
- zmiany ogólnych zasad rachunkowości zabezpieczeń wg MSSF 9

Termin: 18.12.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w rachunkowość instrumentów finansowych wynikających z MSR 32, 39, MSSF 7, 9 oraz rozporządzenia MF dotyczącego instrumentów finansowych. Szczegółowo zostaną przedstawione m.in. klasyfikacja, ujmowanie, wyłączanie oraz zasady i metody wyceny aktywów i zobowiązań finansowych, ujawnienia w  sprawozdaniu finansowym dotyczące instrumentów finansowych – MSSF 7,zmiany ogólnych zasad rachunkowości zabezpieczeń wg MSSF 9.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości in-strumentów finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1.Źródła uregulowań
 a) MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja,
 b) MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
 c) MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia,
 d) Rozporządzenie MF dotyczące instrumentów finansowych.

2.Definicje i przykłady
 a) aktywa finansowe,
 b) zobowiązania finansowe,
 c) instrument kapitałowy,
 d) instrumenty pochodne,
 e) instrumenty złożone.

3.Ujmowanie i wyłączanie aktywów i zobowiązań finansowych
a)moment ujęcia,
b)moment wyłączenia.

4.Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych
 a) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy/Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
 b) pożyczki udzielone i należności własne,
 c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
 e) zobowiązania finansowe.

5.Zasady i metody wyceny aktywów i zobowiązań finansowych
 a) wycena w momencie wprowadzenia do ksiąg,
 b) wycena na dzień bilansowy.

6.Utrata wartości
 a) przesłanki utraty wartości,
 b) aktywa finansowe podlegające testom na utratę wartości.

7.Wbudowane instrumenty pochodne
 a) co to jest?
 b) dlaczego na nie należy zwrócić uwagę?
 c) jak wydzielać?

8.Rachunkowość zabezpieczeń
 a) idea i zasady rachunkowości zabezpieczeń
 b) pozycja zabezpieczana i pozycja zabezpiecząjąca,
 c) efektywność zabezpieczenia,
 d) zabezpieczania wartości godziwej,
 e) zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych.

9.Ujawnienia dotyczące instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 7.

10.„Nowy” MSSF 9 Instrumenty finansowe.

11.Podsumowanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 1 grudnia  2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*.

Dla uczestników szkolenia książka „Raport Roczny Spółki Publicznej” wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o w prezencie!

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, książki „Raport Roczny Spółki Publicznej”, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą 18.12.2017 r. w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót