MSSF 9 - instrumenty finansowe

- wycena i zastosowanie instrumentów w zarządzaniu ryzykiem i strategiach inwestycyjnych
- kluczowe różnice pomiędzy MSSF 9 a MSR 39
- instrumenty jako aktywa finansowe
– rachunkowość zabezpieczeń
– ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dla roku 2017, 2018 oraz kolejnych

Termin: 16-17.10.2018r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian jakie wprowadził standard MSSF 9 w zakresie wyceny i ewidencji księgowej instrumentów finansowych. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: klasyfikacja instrumentów finansowych, instrumenty finansowe pochodne i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem i strategiach inwestycyjnych oraz modele biznesowe w zarządzaniu aktywami finansowymi, wycena wg wartości godziwej, utrata wartości, rachunkowość zabezpieczeń, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dla roku 2017, 2018 oraz kolejnych.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzających ryzykiem finansowym i operacyjnym, dyrektorów do spraw handlowych,  głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka finansowego i operacyjnego w spółkach niefinansowych, sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 9 .
 

PROGRAM

Dzień I

1. Przegląd instrumentów pochodnych
 - podział ze względu na konstrukcję: opcja, kontrakt terminowy futures i forward, swap;
 - podział ze względu na instrument podstawowy: walutowe, na stopę procentową, akcyjne, towarowe, kredytowe, inne (np. na zmienność)
 - instrumenty strukturyzowane i hybrydowe
 - znaczenie instrumentów pochodnych dla instytucji finansowych i dla przedsiębiorstw
2. Analiza i wycena opcji
 - model dwumianowy, model Blacka-Scholesa-Mertona,  
 - ryzyko opcji – współczynniki greckie
 - strategie opcyjne
3. Wycena pozycji w kontraktach terminowych
4. Wycena swap
5. Zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem

 - ryzyko kursu walutowego
 - ryzyko stopy procentowej
 - ryzyko cen akcji
 - ryzyko cen towarów
6. Zastosowanie instrumentów pochodnych w strategiach inwestycyjnych
 - strategie proste i złożone kierunkowe (directional)
 - strategie typu volatility trading 

Dzień II

1. Podsumowanie kluczowych różnic pomiędzy MSSF 9 a MSR 39
2. Klasyfikacja instrumentów finansowych

  • Aktywa finansowe:
     - modele biznesowe w zarządzaniu aktywami finansowymi
     - charakterystyka kontraktowych przepływów pieniężnych w aktywach finansowych (test SPPI)
     - opcja wyceny w wartości godziwej (instrumenty dłużne)
     - opcja wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (instrumenty kapitałowe)
  • Zobowiązania finansowe:
     - opcja wyceny w wartości godziwej
  • Wycena zobowiązań niebędących instrumentami finansowymi w wartości godziwej
  • Klasyfikacja na poziomie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego
  • Zmiany w zakresie instrumentów wbudowanych
3. Utrata wartości aktywów finansowych
  • Wprowadzenie do zasad szacowania oczekiwanej straty dla aktywów finansowych
  • Model oczekiwanej straty kredytowej
    - etapy utraty wartości aktywów finansowych oraz migracja pomiędzy etapami
    - znaczący wzrost ryzyka kredytowego
    - wpływ modyfikacji warunków umownych
    - podejście indywidualne i grupowe
    - zasady wyznaczania oczekiwanej straty
    - przykłady szacowania oczekiwanej straty kredytowej
  • Uproszczenia modelu oczekiwanej straty dla należności handlowych
    - macierz rezerw oraz przykłady wyznaczania oczekiwanej straty w oparciu o macierz rezerw
  • Aktywa nabyte lub udzielone z utratą wartości
4. Rachunkowość zabezpieczeń
• Wprowadzenie do zmian w zasadach rachunkowości zabezpieczeń
   - rachunkowość zabezpieczeń a opcja wyceny do wartości godziwej
   - zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych a dotychczasowe powiązania zabezpieczające
  • Pozycja zabezpieczana
   - komponent ryzyka związanego z pozycją niefinansową
   - ryzyka dopuszczalne do wyznaczenia
   - agregacja ekspozycji
   - derywat a zagregowana ekspozycja
   - ekspozycja netto
  • Instrument zabezpieczający
   - elementy dopuszczalne do wyłączenia ze zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego
   - zabezpieczający instrument niepochodny
  •Kryteria dopuszczalności do utworzenia powiązania zabezpieczającego
   - powiązanie ekonomiczne
    - wpływ ryzyka kredytowego
    - ocena skuteczności powiązania zabezpieczającego (testy prospektywne a wykorzystanie analiz ilościowych)
  • Monitorowanie powiązania zabezpieczającego i ujęcie księgowe
    - współczynnik zabezpieczenia
    - mechanizm równoważenia współczynnika zabezpieczenia
    - koszty hedgingu (wartość czasowa / punkty forwardowe / basis spread)
    - rozliczanie kosztów hedgingu w powiązaniu z transakcją lub w powiązaniu z okresem zabezpieczenia
    - rozwiązanie powiązania zabezpieczającego
    - zasady prezentacji księgowej wybranych zdarzeń z życia powiązania zabezpieczającego
5. Zmiany w zakresie ujawnień
  • Zakres i przykłady ujawnień w śródrocznych sprawozdaniach finansowym
  • Zakres i przykłady ujawnień w rocznych sprawozdaniach finansowym (MSSF 7)

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  1250 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 1190 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 1150 zł netto przy zgłoszeniu do dnia 2 października 2018r.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.