Aktualności MSSF/ MSR na rok 2019

Termin: 11.02.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie sprawozdawczości finansowej wg  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości  ze szczegółowym omówieniem standardów obowiązujących dotychczas, ostatnio przyjętych (MSSF 15 i 9) oraz tych które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019r., czyli MSSF 16.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do osób, które posiadają wiedzę z zakresu polskiego prawa bilansowego i chcą ją poszerzyć o zagadnienia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, czyli głównych księgowych, pracowników działów księgowości i sprawozdawczości finansowej, spółek publicznych, New Connect, spółek S.A. i z o.o., z kapitałem zagranicznym, sporządzających sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości  oraz przedstawicieli firm audytorskich, biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego obsługujących takie spółki.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
1. MSSF 15 Przychody z umów z klientami
 o Model pięciu kroków
 o Inne zagadnienia
  - Gwarancje
  - Kontrakty rodzące obciążenia
  - Licencje własności intelektualnej
  - Agent vs Zleceniodawca
 o MSSF 15 a dotychczasowe standardy - konsekwencje zmian
 o Ujawnienia
2. MSSF 9 Instrumenty finansowe
 o Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych
 o Modyfikacje i restrukturyzacje umów dotyczących aktywów finansowych
 o Rachunkowość zabezpieczeń
 o Nowy model rozpoznawania utraty wartości
 o Ujawnienia
3. MSSF 16 Leasing
 o Identyfikacja umowy leasingowej, wyodrębnianie elementów umowy
 o Rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingobiorcy
 o Rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingodawcy
 o Transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego
 o Ujawnienia
 o MSSF 16 a MSR 17 – konsekwencje zmian
4. Zmiany do MSSF 2 Płatności oparte na akcjach
5. Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne
6. KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe
7. KIMSF 23 Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed zgłoszeniem obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.