Należności budżetowe w 2018 roku – ustalanie stanu należności budżetowych publicznoprawnych i cywilnoprawnych oraz weryfikacja prawdopodobieństwa ich uzyskania

Termin: 03.07.2018 r. / Miejsce: Warszawa
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania należnościami budżetowymi publicznoprawnymi niepodatkowymi oraz należnościami cywilnoprawnymi, zasad rachunkowości należności budżetowych, w tym należności państwowych funduszy celowych, ich wyceny na dzień powstania i na dzień bilansowy, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania oraz zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Na szkoleniu omówione zostaną zasady ewidencji księgowej należności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, należności państwowych funduszy celowych, w tym należności przypisanych i nieprzypisanych, podziału należności na długo i krótkoterminowe, właściwego księgowania kwot należności głównej, należnych odsetek i innych należności ubocznych, potrąceń, umarzania w całości albo w części, odraczana lub rozkładana na raty należności, właściwego zastosowania przepisów art. 54a-59a ustawy finansach publicznych do należności cywilnoprawnych i art. 60-67 ustawy finansach publicznych do należności publicznoprawnych niepodatkowych Na szkoleniu omówione zostaną zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” oraz w sprawozdawczości finansowej wg. zasad obowiązujących w roku 2018 i w świetle nowego planu kont na rok 2018.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej, gmin, powiatów, województw, wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz dysponentów funduszy celowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Zasady systemowe w zakresie gospodarowania należnościami budżetowymi oraz obowiązujące od 28 kwietnia 2017 roku i od 1 czerwca 2017 roku zmiany ustawy o finansach publicznych.
2. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie należności budżetowych obowiązująca w roku 2018.
3. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym - niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
4. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym – stare i nowe obowiązki kierowników państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych.
5. Zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych – przykładowa decyzja administracyjna i jej elementy.
6. Zakres zastosowania przepisów Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa do należności stanowiących dochody budżetowe i przychody państwowych funduszy celowych – m.in. wyjaśnienie jakie odsetki naliczać : ustawowe czy podatkowe, kiedy nie naliczać odsetek, obowiązki i wynagrodzenie należne inkasentowi, sposób rozliczania wpłat, problem możliwego dopuszczenia do przedawnienia należności budżetowych w przypadku niewystawienia na czas decyzji administracyjnej.
7. Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym – ulgi i ich zastosowanie w praktyce.
8. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – przekazanie egzekucji należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym do trybu administracyjnego oraz konsekwencje związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych związane z niewłaściwym dochodzeniem należności.
9. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
10. Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – porządkowanie należności cywilnoprawnych a problem związany z utratą mocy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydanych na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych.
11. Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze cywilnoprawnym do 100 zł.
12. Zasady zawierania ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
13. Problem szczególny - zasady dochodzenia kwoty równowartości 40 euro jaka przysługuje bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
14. Problem szczególny - administracyjna kara pieniężna w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian KPA.
15. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy – nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2018.
16. Księgowe pojęcie i definicja należności, w tym należności długo i krótkoterminowych - przypis i odpis należności oraz pojęcie należności nieprzypisanych.
17. Problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej – kontrowersyjna broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku Vat w z której wynika iż należności należy wykazywać w kwotach netto.
18. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe.
19. Zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w państwowych funduszach celowych.
20. Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe i typowe nieprawidłowości z tym związane – wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niewpłaconych na koncie 290.
21. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe a umorzenie, przedawnienie, nieściągalność należności - odpisy aktualizujące należności, należności umorzone jako pozostałe koszty operacyjne i odpowiednio koszty finansowe.
22. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów – wzory księgowań należności głównej, w tym VAT należnego, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego, itp..
23. Ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi – problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych.
24. Ujednolicenie zasad księgowań należności państwowych funduszy celowych – problem dotyczący urzędów pracy i funduszu pracy.
25. Ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych – problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami.
26. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” w zakresie wykonania budżetów, planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz w zakresie operacji finansowych – odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27UE, RB-27S, RB-27ZZ, RB-33, RB-40 od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.
27. Problem szczególny dotyczący należności samorządowych zakładów budżetowych oraz należności dotyczących rachunków dochodów własnych oświaty i placówek dyplomatycznych i ich ujęcie w sprawozdaniach typu „RB”.
28. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawczości finansowej - odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniach typu RB, od zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
29. Należności budżetowe w nowym planie kont na rok 2018 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
30. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót