Nowe zasady księgowania zobowiązań i zaangażowania w roku 2018

Termin: 02.07.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rachunkowości ogólnie rozumianych zobowiązań, w tym prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy oraz zobowiązań przyszłych okresów, a także zaangażowania budżetu w świetle nowego planu kont na rok 2018 i zmienionego opisu konta 640 i 998. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny zobowiązań i zaangażowania, zasady ich ewidencji księgowej oraz zasady rzetelnej ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2018.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, w tym szczególnie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej oraz gmin, powiatów, województw i ich urzędów, a także dla jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych i funduszami celowymi.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2018.
2. Pojęcie i definicja zwykłych zobowiązań.
3. Pojęcie i definicja prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
4. Pojęcie i definicja rezerw.
5. Pojęcie i definicja zobowiązań przyszłych okresów.
6. Pojęcie i definicja zobowiązań długo i krótkoterminowych.
7. Pojęcie i definicja zobowiązań finansowych.
8. Pojęcie i definicja zobowiązań warunkowych.
9. Pojęcie i definicja zaangażowania.
10. Zaangażowanie a zobowiązania – podobieństwa i różnice.
11. Zasady wyceny zobowiązań na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy obowiązujące w roku 2018.
12. Zasady wyceny zaangażowania na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz moment sprawozdawczy obowiązujące w roku 2018.
13. Ujednolicenie zasad ujmowania zobowiązań, w tym związanych z dostawami i usługami niezafakturowanymi – miesiąc jako okres sprawozdawczy a problemy związane z zaliczaniem zobowiązań do właściwego okresu na przykładzie uproszczeń w polityce rachunkowości związanych z wpływem faktur do jednostki, raporty NIK i typowe błędy polityk i praktyki rachunkowości jednostek.
14. Ujednolicenie zasad ujmowania rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych, ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" – zobowiązania których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, szacowanie prawdopodobnych zobowiązań związanych ze świadczeniami wykonanymi na rzecz jednostki, zobowiązania warunkowe i ich przykłady.
15. Ujednolicenie zasad ujmowania zobowiązań przyszłych okresów dotyczących czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej – rozliczanie kosztów w czasie a zobowiązania okresu, decyzje przyznające świadczenia jako czynne RMK i inne przykłady.
16. Ujednolicenie zasad księgowania zaangażowania – umowy, decyzje i inne postanowienia na koncie 983 i 984 oraz 998 i 999 po zmianach opisów kont obowiązujących w roku 2018.
17. Plan a zaangażowanie oraz szczególny przypadek dotyczący zaangażowania na koncie 985.
18. Zasady prezentacji zobowiązań budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” w zakresie wykonania budżetów oraz w zakresie operacji finansowych – odmienność zasad wykazywania zobowiązań budżetowych w sprawozdaniu RB-28, RB-28-PROGRAMY (WPR), RB-28UE (WPR), RB-28S i sprawozdania RB-Z w zakresie kwoty głównej zobowiązania i odsetek oraz problem zobowiązań niewykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” lecz wykazywanych w sprawozdawczości finansowej i w sprawozdaniach z budżetu zadaniowego.
19. Zasady prezentacji zaangażowania w sprawozdaniach typu „RB” – typowe problemy i nieprawidłowości związane z obrotem strony Ma konta 998.
20. Zasady prezentacji zobowiązań budżetowych w sprawczości finansowej - odmienność zasad wykazywania zobowiązań budżetowych w sprawozdaniu typu RB od zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym w zakresie kwoty głównej zobowiązania, odsetek, rozliczenia zakupu (dostaw niezafakturowanych), rezerw, rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych, zobowiązań warunkowych.
21. Problem szczególny dotyczący zobowiązań związanych z realizacją zadań zleconych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zobowiązań związanych z państwowymi funduszami celowymi u dysponenta funduszu.
22. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót