Nowelizacja KPA – najważniejsze problemy

- zasady „in dubio pro libertate” i „in dubio pro reo”

- ponaglenia i braki formalne

- niespełnione przesłanki i odwołania od decyzji organu

- problematyka decyzji kasatoryjnych

 

Termin: 17.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych problemów związanych z nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy i propozycje konkretnych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, jak też wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli departamentów i wydziałów organizacyjno-prawnych, zamówień publicznych, wszystkich jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz prawników i pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zasada in dubio pro libertate ( art. 7a kpa) w praktyce organów.
 2. Zasada in dubio pro reo ( art. 81 kpa) w praktyce organów.
 3. Decyzje ostateczne a prawomocne – wyjaśnienia.
 4. Ponaglenia – problemy praktyczne:
  • jakich postępowań dotyczą ponaglenia,
  • czy ponaglenie to „nowe zażalenie na zawiadomienie z art. 36kpa”,
  • obowiązki organu w związku z złożeniem ponaglenia do organu,
  • obowiązki organu w związku z postanowieniem organu nadzoru wydanym w sprawie ponaglenia,
  • wzory pism.
 5. Problematyka terminu do usunięcia braków formalnych - art. 64§ 2 kpa
  • zasady określania terminu do usunięcia braków formalnych,
  • kiedy i czy można „przedłużyć” termin do usunięcia braków formalnych,
  • pozostawienie wniosku strony bez rozpoznania,
  • wzory pism.
 6. Problematyka stosowania art. 79 kpa
  • czym jest informacja o niespełnionych przesłankach,
  • co powinna zawierać informacja o niespełnionych pozytywnych przesłankach,
  • termin do przedstawienia dodatkowych dowodów,
  • wzory pism.
 7. Problematyka zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji
  • pouczenie  o możliwości i skutkach zrzeczenia się odwołania,
  • czy możliwe będzie skuteczne wycofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania,
  • skutki zrzeczenia się odwołania,
  • wzory oświadczeń.
 8. Problematyka decyzji kasatoryjnych - art. 138 § 2, § 2a kpa.
 9. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnych
  • jak i kiedy można wnieść sprzeciw od decyzji kasatoryjnej,
  • jakie są konsekwencje wniesienia przez stronę sprzeciwu,
  • obowiązki organu w związku z wniesieniem sprzeciwu i jego rozpoznaniem
   i orzeczeniem WSA.
 10. Milczące załatwienie sprawy - zagadnienia praktyczne.
 11. Mediacje:
  • mediacja – w jakich sprawach?,
  • uczestnicy mediacji,
  • kto może być mediatorem?,
  • jak przygotować się do mediacji i ją prowadzić- krok o kroku,
  • zakończenie mediacji z ugodą i bez zawarcia ugody- konsekwencje dla organu.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

-jednej osoby 490 zł netto +23% VAT

-dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 09:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aleksandra Szmater

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl 

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)