Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji (lata 2020-2022)

Termin: 15.07.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian jakie wejdą w życie 30.07.2020r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień  Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na doniosłość zmian, ich bardzo szeroki zakres jak tez konieczność ich wdrożenia w praktyce organów wierzycielskich i egzekucyjnych, już  teraz konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu.  Niewątpliwą korzyścią z udziału w szkoleniu będzie umiejętność prawidłowego ustalania, określania, i egzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego, wypełniania dokumentacji, wydawania stosownych do okoliczności orzeczeń.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne oraz działających w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jako wierzyciele, jak też pracowników organów egzekucji administracyjnej dochodzących należności  w ramach egzekucji administracyjnej, sekretarzy, skarbników i radców prawnych.(urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, służby i inspekcje - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowe gospodarstwa wodne itd.)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowa regulacja prawna - Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) Trybunału
    Konstytucyjnego jako podstawa wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji.
2. Rozszerzenie katalogu obowiązków dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej (zmiana porządkowa
    - dot. kosztów upomnienia i egzekucji administracyjnej)
3. Zmiana o istotnym znaczeniu dla wierzycieli - odstępstwo od zasady art. 6 § 1 upea – czynnego udziału
    wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
4. Zmiany w upomnieniach- art. 15- dookreślono dane, które winno zawierać upomnienie będące wezwaniem do
    wykonania obowiązku przez zobowiązanego poprzedzającym wszczęcie egzekucji administracyjnej,
    przedawnienie kosztów upomnienia (30.07.2020 i 20.02.2021).
5. Wprowadzenie nowego rodzaju  postanowienia dla organów egzekucji administracyjnej. (30.07.2020)
6. Wprowadzenie możliwości doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej       korespondencji
    zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.
7. Wprowadzenie definicji postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej i ich wpływ na ustalenie
    momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej, określenie momentu wszczęcia
    postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej sensu stricto - art. 26 (30.07.2020 i 20.02.2021).
8. Zmiany w zakresie ustalania właściwości miejscowej organów uprawnionych do stosowania środków
    egzekucji administracyjnej (30.07.2020)
9. Tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, tytuły jednolite, kolejne tytuły wykonawcze, zmienione tytuły
    wykonawcze, wnioski egzekucyjne - wprowadzenie nowych elementów do treści tytułów, obowiązki
    wierzycieli w zakresie przekazywania informacji dotyczących majątku i innych danych zobowiązanego do
    organu egzekucji (30.07.2020 ;20.02.2021 i 30.04.2021).
10.Nowe zasady egzekucji z majątku zobowiązanego i majątku jego małżonka-uchylenie art.27c  upea-
     wprowadzenie w to miejsce nowej regulacji art. 27e upea, sprzeciw małżonka zobowiązanego, prawa
     małżonka zobowiązanego ( 30.07.2020).
11.Dochodzenie należności z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, Sprzeciw 
     przysługujący właścicielowi rzeczy lub posiadaczowi prawa majątkowego  (30.07.2020)
12.System teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków
     egzekucyjnych, tytułów egzekucyjnych i informacji (30.07.2020)
13.Obowiązki informacyjne wierzycieli – art. 32aa upea (30.07.2020).
14.Zmiany w procedurze w sprawach z zarzutów ( zarzuty rozpatruje wierzyciel, żądanie umorzenia egzekucji,
    skutki wniesienia zarzutów, wyłączenie możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego pomimo
    wygaśnięcia obowiązku w całości albo w części] ) – art. 34 i nast. upea (30.07.2020 i 20.02.2021).
15.Fundamentalne zmiany w zakresie skarg na czynności organu egzekucji administracyjnej -art. 54; art. 54a i
     art. 54b upea (30.07.2020).
16.Zmiany w procedurze dotyczącej zawieszenia postępowania egzekucyjnego (30.07.2020 i 20.02.2021)
17.Zmiany w art. 59 upea - zmiany w katalogu przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego,
     możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji przez wierzyciela
     dokumentowanie nie postanowieniem lecz adnotacją służbową (30.07.2020 i 20.02.2021).
18.Zmiany w procedurze zbiegu egzekucji - art. 62 i nast. Upea ( 30.07.2020).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl