Obowiązki płatników związane z wypłatą zasiłków w 2019 r.

- dokumentowanie uprawnień do świadczeń

- wypadki przy pracy i choroba zawodowa

- podstawy wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców

 

Termin: 09.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących świadczeń pracowniczych, czyli zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, prawo do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracodawców i przedstawicieli pracodawców czyli dyrektorów finansowych, HR, głównych księgowych, pracowników działów kadrowo – płacowych, księgowych, przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich, prowadzących obsługę kadrowo – płacową klientów, osób przygotowujących się do pracy w działach kadrowo- płacowych oraz HR.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne:

- zasady ustalania i wypłaty

- okres wyczekiwania

- okres zasiłkowy,

- wysokość świadczeń, kiedy 100 %, kiedy 80 %, kiedy 70 %

- uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli wykorzystywania zwolnień

-kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

-wysokość świadczeń chorobowych

2. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych

- e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA

- obowiązki płatnika w zakresie wypłaty zasiłków przy poszczególnych zwolnieniach

- postepowanie płatnika w przypadku stwierdzenia błędu w zaświadczeniu

- zaświadczenia za okres wsteczny

- wcześniejszy powrót do pracy pracownika podczas orzeczonej niezdolności do pracy – jak rozliczyć zasiłek z ZUS-em, 

3. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

- definicja wypadku przy pracy i konsekwencje z tym związane

- zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne,

- korekta dokumentów gdy płatnik wypłacił wynagrodzenie za czas choroby, a zdarzenie zostało uznane za wypadek,

- dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy

4. Świadczenia rodzicielskie:

- Zasiłek macierzyński, za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego

- kiedy 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w późniejszym terminie

- wydłużenie urlopu rodzicielskiego z uwagi na podjęcie pracy

- jakie składać do ZUS-u dokumenty gdy pracownik w okresie urlopu rodzicielskiego pracuje,

- jak liczyć okres wydłużenia okresu rodzicielskiego, jak ustalić poprawnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego gdy pracownik w jego trakcie pracuje

- wysokość zasiłku macierzyńskiego,

- kiedy urlop rodzicielski może zostać skrócony,

- przejęcie urlopu rodzicielskiego przez ojca

- w jakiej wysokości wypłacać zasiłek

- przypadki gdy z urlopu macierzyńskiego (m.in. śmierć matki, porzucenie dziecka, matka niezdolna do  samodzielnej egzystencji) może korzystać ojciec oraz inny członek najbliższej rodziny

- kiedy płatnik jest zobowiązany wypłacić wyrównanie zasiłku

- podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

- jak ustalić kwotę podwyższenia gdy pracownik w danym miesiącu otrzymuje równocześnie zasiłek chorobowy i macierzyński

- podwyższenie zasiłku przy równoczesnym wykonywaniu pracy

-wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w dokumentach rozliczeniowych składanych do ZUS

5. Zasiłek opiekuńczy

- członkowie rodziny za których przysługuje zasiłek

- wysokość zasiłku

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do zasiłków

6. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców

- okres, uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń

- wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru (premie miesięczne, kwartalne, roczne)

- zasady uzupełnienia wynagrodzenia

- jakie składki są uzupełniane, a jakie przyjmowane w faktycznej wysokości

- ustalanie podstawy przy składnikach przysługujących do określonego terminu

- podstawa wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy

- minimalna podstawa wymiaru zasiłków,

- kiedy ponownie ustalamy podstawę wymiaru zasiłków

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby  390 zł netto +23% VAT
  • dwóch lub więcej osób z jednej firmy  350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT 
w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

  Termin

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta 
w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

 Katarzyna Jurek tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.