Działalność związków zawodowych - rewolucyjne zmiany od 2019 roku

- nowelizacja ustawy
- RODO w działalności związków
- typowe problemy w działalności związku zawodowego

Termin: 17.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z nowelizacją ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.  Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy w funkcjonowaniu związków zawodowych, w tym szczególnie w relacjach pracodawca -  związek a także zmiany w zasadach finansowania działalności związku, przepisy RODO etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do zarządów, rad nadzorczych i nadzorów właścicielskich wszystkich pracodawców, posiadających związki zawodowe a także przedstawicieli działów i komórek prawnych oraz kadr i płac odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi, radców prawnych odpowiedzialnych za obsługę prawną jednostek gospodarczych, przewodniczących i innych przedstawicieli związków zawodowych zarządzających ich działalnością oraz wszystkich osób zainteresowanych nowymi przepisami.

PROGRAM SZKOLENIA

I. NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
1. Zmiana kręgu osób uprawnionych do przystępowania do związku zawodowego
(uprawnienie tworzenia i wstępowania do związku zawodowego osoby pracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą).
2. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego.
3. Weryfikacja liczby członków związku zawodowego  
  – zastrzeżenia pracodawcy co do liczebności związku.
  – ciężar dowodu w sprawie ustalenia prawidłowości ilości członków związku zawodowego
4. Obowiązek informacyjny pracodawcy względem związku zawodowego
  – jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?
  - obowiązek informacyjny a RODO
5. Rozwiązanie umowy o pracę: konsultacja oraz zgoda związku zawodowego – nowe terminy
6. Nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych – art. 30 ustawy o związkach zawodowych
7. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  - art. 31 ustawy o związkach zawodowych
8. Rozszerzenie ochrony członków związku – art. 31 ustawy o związkach zawodowych
9. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej -  art. 35 ustawy o związkach zawodowych
10. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
II. RODO W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
1. Związek zawodowy – administrator, współadministrator czy procesor?
2. Identyfikacja danych osobowych przetwarzanych przez związek zawodowy
3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez związek zawodowy.
4. Obowiązki związku zawodowego jako administratora danych.
5. Jakich danych osobowych i informacji związek zawodowy ma prawo żądać od pracodawcy (w tym: czy ma prawo żądać imiennej listy pracowników, z których wynagrodzenia potrącane są składki członkowski).
6. Odpowiedzialność związku zawodowego za naruszenie ochrony danych osobowych.
7. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jaka jest obowiązany posiadać związek zawodowy jako administrator danych osobowych.
III. ZWIĄZEK ZAWODOWY – TYPOWE PROBLEMY W DZIAŁALNOŚCI
1. Reprezentatywność organizacji związkowej.
2. Zakres udzielania informacji przez pracodawcę na żądanie związków zawodowych.
3. Ochrona członków zarządu związku zawodowego oraz rozwiązanie stosunku pracy z  członkiem zarządu.
4. Czas pracy działacza związkowego:
  - zwolnienia do czynności doraźnych osób sprawujących funkcje związkowe
  - urlop
  - podróż służbowa związana z działalnością związku zawodowego
5. Udostępnianie lokali do działalności związkowej, potrącanie składek na rzecz związków zawodowych.
6. Możliwość „dofinansowywania” związków zawodowych przez pracodawcę.
7. Uprawnienia związków zawodowych w sytuacji sporu zbiorowego

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed twrminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 460 zł/os netto + 23 % VAT*

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.