Podatek od nieruchomości dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej -aktualne problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

- budowla i zmiany definicji obiektu budowlanego w Prawie budowlanym
- służebności gruntowe związane z obiektami sieciowymi – związane czy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
- wybrane rodzaje obiektów w orzecznictwie sądów administracyjnych

Termin: 15.04.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości w aspekcie prawa budowlanego, ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na pojęcie budowli w podatku od nieruchomości. Szczegółowo zostaną omówione: główne problemy związane z pojęciem budowli, zmiana podstawy opodatkowania budowli, leasing a podatek od nieruchomości.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek od nieruchomości, w tym szczególnie przedstawicieli spółek branży paliwowo-energetycznej, gazowniczej, wydobywczej, infrastrukturalnej (wodociągi i kanalizacje, koleje etc.), skarbników, pracowników komórek podatków lokalnych jednostek samorządowych pobierających podatek od nieruchomości oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku od nieruchomości.

PROGRAM

1. Budowla i zmiany definicji obiektu budowlanego w Prawie budowlanym wprowadzone m. in. ustawą
   z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na pojęcie budowli w podatku od nieruchomości
    a. główne problemy związane z pojęciem budowli
    b. nazwy potoczne i specjalistyczne – znaczenie dla ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
    c. wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego wprowadzonej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. na definicję pojęcia budowli w podatku od nieruchomości
        - jakie obiekty przestały być budowlami?
        - pojęcie wyrobów budowlanych
        - koniec (czy na pewno?) koncepcji „całości techniczno –użytkowej” i jej skutki dla np. opodatkowania obiektów „sieciowych” oraz przemysłowych – orzecznictwo sądów administracyjnych
        - problem budowli w budynku – czy zmiana spowodowała opodatkowanie urządzeń wewnątrz budynku?
    d. zmiana definicji obiektu budowlanego a pojęcie budynku
    e. urządzenia budowlane po zmianie definicji obiektu budowlanego
    f. zmiany regulacji dot. elektrowni wiatrowych i ich znaczenie dla opodatkowania innych obiektów
2. Budynek – problemy definicyjne
    a. dach- cały czy tylko kawałek?
    b. związek z gruntem
    c. kondygnacja (czy podest to już kondygnacja, magazyny wysokiego składowania etc.)
3. Budynek a budowla – aktualny stan orzecznictwa, m. in.
    a. wydzielenie z przestrzeni
    b. budynki wypełnione urządzeniami
    c. silosy, zbiorniki itp.
    d. wyrok TK z 13 grudnia 2017 r. a praktyka orzecznicza
    e. znaczenie załącznika do ustawy Prawo budowlane
    f. znaczenie wpisu do ewidencji budynków
4. Opodatkowanie obiektów zbędnych w działalności gospodarczej (w kontekście zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    a. znaczenie decyzji, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlanego
    b. moment wywarcia „skutku podatkowego” decyzji o nakazie rozbiórki
    c. opodatkowanie gruntu pod budynkiem objętym decyzją o nakazie rozbiórki
    d. problem zgodności regulacji z Konstytucją RP
5. Służebności gruntowe związane z obiektami sieciowymi – związane czy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej; podatnik podatku od nieruchomości?
6. Zwolnienie nieruchomości gminnych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jego skutki dla przedsiębiorców
7. Wartość początkowa środka trwałego a wartość rynkowa
8. Opodatkowanie budowli stanowiących część środka trwałego
9. Wybrane rodzaje obiektów w orzecznictwie sądów administracyjnych
    a. obiekty sieciowe
    b. oczyszczalnie ścieków
    c. transformatory
    d. urządzenia techniczne w/na budynkach
    e. namioty, transformatory i inne obiekty tymczasowe
10. Leasing a podatek od nieruchomości
11. Podatek dochodowy od przychodów z budynków a podatek od nieruchomości

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

 

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 490 zł netto przy zgłoszeniu na 7 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.