Podatek u źródła (WHT) – zasady poboru podatku z uwzględnieniem Polskiego Ładu

Termin: 30.08.2022 r. 
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w podatku u źródła. W trakcie szkolenia przedstawione będą takie zagadnienia jak: istota i zakres WHT, praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.; należyta staranność w podatku WHT, Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela (beneficial owner), etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
Zasady poboru podatku u źródła (WHT)  z uwzględnieniem Polskiego Ładu
  1. Istota i zakres podatku u źródła (WHT)
    - siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
    - definicja płatnika dla celów podatku u źródła 
    - ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
    - dochody osiąganie na terytorium Polski
  2. Podstawa prawna:
    - konwencja modelowa OECD
    - ustawy podatkowe CIT/PIT
    - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)
  3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła
    - zasady obliczenia podatku
    - zasady i konsekwencje „ubruttowienia” (klauzula „gross-up”)
    - certyfikat rezydencji
    - definicja „wpłaty”
    - wynagrodzenie płatnika
    - instytucja rzeczywistego odbiorcy „beneficial owner”  
    - szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
    - praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp. 
    - kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła
  4. Przedmiot opodatkowania:
   a) Odsetki
    - definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne
    - Cash pooling
    - stawki podatkowe 
    - zasady zwolnienia odsetek z WHT na podstawie ustaw podatkowych
    - opodatkowanie odsetek WHT na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
   b) Należności licencyjne
    - dzieło literackie, artystyczne i naukowe
    - znaki towarowe, 
    - know-how, 
    - licencje na programy komputerowe,
    - prawa do używania praw autorskich, 
    - licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych 
    - użytkowanie urządzenia przemysłowego,
    - odszkodowania z tytułu naruszeń,
    - stawka podatkowa,
    - zasady stosowania zwolnień,
    - opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
   c) Dywidendy
    - definicja
    - zaliczka na poczet dywidend
    - umorzenie udziałów i akcji
    - warunki stosowania zwolnienia
   d) Usługi niematerialne
    - definicja  pojęcia
    - usługi doradcze,
    - usługi księgowe,
    - usługi badania rynku,
    - usługi prawne,
    - usługi reklamowe,
    - usługi zarządzania i kontroli,
    - usługi rekrutacji i pozyskania personelu
    - udzielanie poręczeń i gwarancji.
    - usługi pośrednictwa
    - pozostałe usługi
   h) WHT w przypadku pracy najemnej 
   i) Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych
   j) Podatek u źródła od zysków kapitałowych.
   k) Podatek „u źródła” od biletów lotniczych
   l) Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa
   m) Opodatkowanie sportowców i artystów
  5. Obowiązku dokumentacyjne
   a) deklaracja
   b) informacje
   c) pozostałe obowiązku dokumentacyjne
  6. Mechanizm „Pay and refund” - zasady stosowania zwolnień oraz preferencji w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln. zł.
   a) opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła
   b) oświadczenie płatnika
   c) zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika
  7. Należyta staranność w podatku WHT
   a) Zakres pojęcia
   b) Wytyczne MF 
   c) Metody oraz sposoby dochowania należytej staranności w WHT
   d) Praktyczne przykłady  czynności w ramach należytej staranności
  8. Pojecie rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz rzeczywistej działalności gospodarczej
   a) Definicja i znaczenie pojęcia
   b) Wytyczne MF
   c) Test beneficjenta rzeczywistego
   d) Przykłady praktyczne
  9. Zmiany zasad poboru podatku u źródła
  10. Nowe zasady odpowiedzialności płatnika
  11. Zwolnienia od poboru podatku WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji
  12. Kiedy możliwe jest stosowanie kopii certyfikatu rezydencji 
  13. Klauzula „look through approach”
  14. Podatek u źródła a obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)
  15. Zasady rozliczenia podatku u źródła zapłaconego  przez polskiego rezydenta za granicą.
  16. Analiza zapisów przykładowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  
  17. Pakiet „Polski Ład” zmiany w przepisach podatku u źródła (WHT) od roku 2022.
    a) ograniczenia stosowania mechanizmu „Pay and refund” tylko do płatności o charakterze biernym (odsetki, licencje, dywidendy) – wyłączenie m.in. usług niematerialnych
    c) ograniczenia stosowania mechanizmu „Pay and refund” tylko do pomiotów powiązanych
    d) wyłączenie mechanizm „Pay and refund” w transakcjach miedzy rezydentami (dywidenda)
    e) zmiany w definicji „rzeczywistego właściciela” oraz „rzeczywistej działalności gospodarczej) 
    g) rozszerzenie zakresu zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)
    h) zmiany w terminach składania i zasadach podpisywania oświadczeń przez płatnika w zakresie stosowania mechanizmu „Pay and refund”
    i) sankcje za podanie nieprawdy w oświadczeniu płatnika
    j) zasada stosowania kopii certyfikatów rezydencji
    k) zmiany w stosowaniu kryterium należytej staranności
    l) znaczenie „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” w stosowaniu „Pay and refund”
    ł) wymogi dotyczące zakładów

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online
  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w godzinach: 9:30 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.