Podatek u źródła – zmiany na rok 2019

- konstrukcja podatku, definicja rezydenta
- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
- opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy i zakładu
- obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę
  (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R, IFT-3/3R

Termin: 17.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest mówienie ostatnich zmian  w podatku u źródła. W trakcie szkolenia przedstawione będą m.in. takie zagadnienia jak: konstrukcja podatku u źródła, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe, obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych. 
 
PROGRAM SZKOLENIA:
1.Konstrukcja podatku  u źródła - uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:
- pojęcie jurysdykcji podatkowej 
- pojęcie rezydenta – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – państwo rezydencji
- pojęcie nierezydenta uzyskującego dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2017 roku – państwo źródła przychodu
- miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i modelu konwencji OECD
- określenie katalogu przychodów opodatkowanych w państwie źródła przychodu w przykładach (zakup biletów lotniczych, wynajem samochodów zagranicą, zakup udziałów, etc.)
2. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
- międzynarodowe podwójne opodatkowanie
- istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- metody unikania podwójnego opodatkowania
- konstrukcja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
3. Wprowadzenie - międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe:
- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo wspólnotowe
- współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych a współpraca międzynarodowa
- wymiana informacji podatkowych
- konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
- postępowanie w celu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej
4. Certyfikat rezydencji 
- znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła
- pojęcie certyfikatu rezydencji
- nowe warunki formalne w 2019 roku – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
- obowiązek posiadania certyfikatu i skutki jego braku
- okres ważności certyfikatu 
-  certyfikat elektroniczny otrzymany od kontrahenta zagranicznego
5. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy, zakładu, innych dochodów – zasady rozdzielania kategorii dochodów (wyszczególnienie tzw. dochodów biernych)
6. Opodatkowanie odsetek 
- definicja odsetek na gruncie KM OECD I kodeksu cywilnego
- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)
- zasady opodatkowania odsetek wg updof, updop i KM OECD
- definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
- cash pooling a podatek u źródła od odsetek 
- pochodne instrumenty finansowe a podatek u źródła 
7. Opodatkowanie należności licencyjnych
- definicja należności licencyjnych
- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)
- prawa autorskie i prawa pokrewne - kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję w kontekście regulacji podatku u źródła 
- użytkowanie urządzenia przemysłowego na przykładzie wynajmu samochodów
- know-how jako licencja
- prawo własności przemysłowej
- zapłata należności licencyjnej do podmiotu innego niż bezpośredni beneficjent (pojęcie beneficial owner od 2019 roku)
- zasady opodatkowania na gruncie updop, updof, KM OECD
8. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych i licencyjnych z art. 21 ust. 3 updop
- implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich
- przesłanki zwolnienia od opodatkowania odsetek podatkiem u źródła
- zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c
- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot
- stosowanie preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia lub oświadczenia złożonego przez podatnika od 2019 roku
- przesłanka dochowania należytej staranności od 2019 roku
9. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych 
- opodatkowanie na gruncie updop i updof oraz w postanowieniach modelu konwencji OECD oraz umowach o unikania podwójnego opodatkowania
- zwolnienie z podatku - relief at source - warunki
- rozliczenie zakupu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń 
- kategoria świadczeń o podobnym charakterze (jak na gruncie regulacji ustawowych traktować m.in. zakup usług szkoleniowych, certyfikacji wyrobów, pośredniczenia w obrocie towarami i innych)
- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot
- przesłanki złożenia oświadczenia przez płatnika w celu zastosowania dotychczasowego mechanizmu zwolnienia - relief at source
10. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
- zryczałtowane opodatkowanie dywidend wypłacanych nierezydentom i rezydentom – uregulowania prawa krawjowego
- opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego
opodatkowania
- wpływ dyrektywy o spółkach–matkach i spółkach–córkach na opodatkowanie dywidend
- warunki zwolnienia od 1.01.2019 roku / oświadczenia podatnika – opinia o stosowaniu zwolnienia – weryfikacja wniosku
11. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:
- pojęcie zakładu (w tym zakład budowlany, agent zależny) 
- ustalanie zysków zakładu 
- zakład a zasady podziału zysków oraz problematyka cen transferowych – rozliczenia między zakładem a centralą
12. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R, IFT-3/3R):
- przedstawienie przykładowego stanu faktycznego oraz wypełnienie informacji IFT
- informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U)
- informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1)
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach do 21 grudnia 2018r. obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.