Podatek VAT
– rewolucyjne zmiany w 2018 r. m.in. split payment, JPK 2018 – struktura JPK_VAT

–  odwrotne obciążenie – krajowy system reverse chargé,
–  należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku,
–  obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze – rejestr VAT – obieg dokumentów

Termin: 5.06.2018 r. / Miejsce: Katowice
Termin: 13.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 14.06.2018 r. / Miejsce: Gdańsk
Termin: 11.07.2018 r. / Miejsce: Poznań


CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie rewolucyjnych zmian w 2018 r. Szczegółowo zostanie przedstawione m.in. split payment, JPK 2018 – struktura JPK_VAT, odwrotne obciążenie – krajowy system reverse chargé, należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze – rejestr VAT – obieg dokumentów.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.

PROGRAM
 

I.    Projektowane zmiany przepisów:
1.    Split payment – nowy instrument prawny w 2018 roku:
a)    istota mechanizmu podzielonej płatności
b)    sytuacje zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
c)    rodzaje transakcji objętych mechanizmem split-payment
d)    wpływ mechanizmu split-payment na:
•    rozliczenie VAT z zakresu: odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania VAT, obniżenia zobowiązania podatkowego,
•    sytuacji finansowej przedsiębiorcy (kwestia płynności finansowej)
e)    nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT – rachunek VAT,
f)    zwolnienie środków z rachunku VAT,
g)    rachunek VAT a egzekucja, wykreślenie z rejestru VAT, etc.

2.    JPK-WB -  obowiązek raportowania danych w zakresie wyciągów bankowych
a)    zakres przedmiotowy - obowiązek składania wyciągów bankowych za każdy dzień do końca następnego dnia, zakres danych wymaganych na wyciągu bankowym
b)    zakres podmiotowy – podmioty, na których ciąży obowiązek.

II.    Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018 – struktura JPK_VAT
1.    Istota i cel Jednolitego Pliku Kontrolnego.
2.    Sankcje za nieprzesłanie albo niepoprawne przesłanie JPK_VAT
3.    Termin i sposób na przesłanie JPK do organów podatkowych.
4.    Tworzenie JPK – uwagi praktyczne na bazie doświadczenia tzw. dużych podatników.
5.    Omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT po zmianach od 1.01.2018 roku

III.    Odwrotne obciążenie – krajowy system reverse charge
1.    Rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia – warunki stosowania
2.    Moment powstania obowiązku podatkowego
3.    Identyfikacja towarów określonych w załączniku nr 11
4.    Katalog usług objętych odwrotnych obciążeniem – załącznik nr 14
•    roboty budowlane i budowlano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem,
•    identyfikacja usług przy pomocy PKWiU – znaczenie przepisów i wytycznych w zakresie klasyfikacji statystycznych,
•    podwykonawca – wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami w zdefiniowaniu pojęcia – refakturowanie usług budowlanych
•    kiedy dostawa towarów a kiedy świadczenie usług (niepodzielność świadczeń – przepisy dotyczące podstawy opodatkowania).
5.    Obowiązki sprawozdawcze – informacja podsumowująca.
6.     Nowe zasady dokonywania korekt - konsekwencje nieterminowego / niewłaściwego
rozliczenia transakcji.

IV.    Należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku
– postępowanie z fakturami – weryfikacja kontrahentów – odpowiedzialność karnoskarbowa.
1.    Przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku).
2.    Przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku)
3.    Warunki wyłączające stosowanie sankcji .
4.    Ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów  u oszustów podatkowych – sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów – mechanizm karuzeli podatkowej – weryfikacja kontrahentów – „dobra wiara” i „należyta staranność”– zakres pojęcia i zasady stosowania
5.    Ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: „nagrody za punkty”, karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
6.    Faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
7.    Nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu)

V.    Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze – rejestr VAT – obieg dokumentów.
1.    Ewidencja VAT: – zakres danych – obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji – obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego – technika zapisu w rejestrach korekt związanych ze stosowaniem tzw. ulgi na złe długi – ujęcie w rejestrach transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – ujęcie transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego.
2.    Objęcie obowiązkiem wysyłania rejestrów w formie jednolitego pliku kontrolnego poszczególnej kategorii przedsiębiorców.
3.    Elektroniczna forma deklaracji .
4.    Termin i sposób przekazywania informacji podsumowujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym (VAT-UE) oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27).
5.    Rejestr podatników - sytuacje, w których urząd skarbowy może wyrejestrować podatnika z rejestru VAT – skutek wyrejestrowania dla nabywcy.

VI.    Pytanie otwarte – panel dyskusyjny.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  550 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 2 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna –  500 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót