Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych w jsfp i sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz z załącznikami za 2018 r.

Termin: 08.02.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku 2018 w zakresie:
 • podstawowych czynności niezbędnych do prawidłowego  zamknięcia roku,
 • dokonania księgowań, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają wykonaniu na koniec roku,
 • prawidłowego przeprowadzenie i rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z uor
 • zwrócenia szczególnej uwagi na znowelizowane zasady prezentowania danych i praktycznego ich   omówienia w B.Z i w załącznikach.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także księgowych oraz pracowników służb finansowych administracji rządowej i podległych jej jednostek.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Podstawowe czynności  związane z prawidłowym zamknięciem  roku budżetowego.                                            
  1. Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w 2018r.
  2. Monitorowanie realizacji zobowiązań na przełomie roku budżetowego.                
  3. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
  4. Przeanalizowanie prawidłowości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  5. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu między innymi do:
   • ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
   • odsetek  za zwłokę,
   • odpisów aktualizujących  wartości  należności,
   • zaangażowania wydatków itp.
  6. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg obowiązujących zasad.                                                                                                                                               
 2. Zasady prawidłowego  rozliczenia  inwentaryzacji składników aktywów i pasywów  zgodnie  z zasadami  i terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości i ustalenie ewentualnych różnic. 
  1. Funkcje i cele inwentaryzacji (inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki  oraz cel i jej rola w  związku z zamknięciem roku).
  2. Metody( rodzaje, sposoby)przeprowadzania inwentaryzacji wg uor
  3. Jakie dokumenty są niezbędne  do rozliczenia  inwentaryzacji przeprowadzonej  drogą spisu z natury?
   • opracowanie  prawidłowej  dokumentacji poinwentaryzacyjnej,                                                                      
   • ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki 2018 roku.
  4. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald  (jakie i kiedy uproszczenia można stosować).                                                                                                
  5. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów.
  6. Niezbędna dokumentacja w postaci protokołów zawierających przebieg poszczególnych etapów inwentaryzacji rocznej.
 3. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.
  1. Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią  podstawę  do  prawidłowego zamknięcia roku
   i  sporządza rocznego  sprawozdania finansowego.
 4. Praktyczne omówienie  nowych zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach  Bilansu  Zamknięcia oraz w załącznikach.
  1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki.
  2. W  rachunku strat i zysków.
  3. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z.
 5. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)