Rachunkowość i sprawozdawczość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych - szczegółowe zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Termin: 10-11.04.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych. W trakcie zajęć omówione zostaną szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, istotne zmiany w zasadach rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych po zmianie rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w 2021 roku, wybrane zagadnienia dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych, w tym wycena wierzytelności stanowiących lokaty funduszy sekurytyzacyjnych, zasady ujmowania i rozliczania w wyniku z operacji skutków wyceny lokat w wierzytelności oraz odzysków z tych wierzytelności, etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów ryzyka, głównych księgowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i sprawozdawczości w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych i Funduszach Inwestycyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA
Ogólne zagadnienia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (wybrane zagadnienia z ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)

 1. Zakres rachunkowości finansowej funduszy inwestycyjnych powiązanie „operacje gospodarcze – księgi rachunkowe – sprawozdanie finansowe”
 2. Definicje aktywów, zobowiązań, przychodów/zysków, kosztów/strat, instrumentów finansowych, aktywów finansowych i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
 3. Podstawowe zasady rachunkowości (memoriał, kontynuacja działania, ciągłość, przewaga treści ekonomicznej)
 4. Ogólne metody wyceny aktywów i zobowiązań stosowane w rachunkowości
    a) cena nabycia aktywów i wartość początkowa zobowiązań w świetle polskich przepisów
    b) wartość godziwa – koncepcja i podstawowe techniki szacowania zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF 13
    c) skorygowana cena nabycia instrumentów dłużnych i utrata wartości aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia
 5. Rola polityki (zasad) rachunkowości i innych regulacji wewnętrznych w procesie sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych
 
Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych
 1. Aktywa funduszu inwestycyjnego
     a. Ujmowanie aktywów, w tym:
       i. zasada momentu zawarcia transakcji
       ii. brak potwierdzenia zawarcia transakcji
     b. Zasady wyceny aktywów
       i. szczególne przypadki ustalania ceny nabycia
           - darowizny na rzecz funduszu
           - zamiana składników lokat
           - nieopłacone akcje w spółkach akcyjnych
       ii. wycena aktywów na dzień wyceny i na dzień bilansowy
       iii. wycena składników w walutach obcych
       iv. omówienie poszczególnych pozycji bilansu ze wskazaniem ryzyk związanych z ich prawidłową wyceną w sprawozdaniu finansowym
     c. omówienie dodatkowych informacji o aktywach ujawnianych w notach do sprawozdania finansowego
 2. Zobowiązania
     a. Ujmowanie zobowiązań, w tym w szczególności zasady ujmowania rezerw na koszty (omówienie typowych kosztów wymagających ciągłego preliminowania oraz kosztów nietypowych)
     b. Zasady wyceny zobowiązań na dzień wyceny i dzień bilansowy
       i. wycena rezerw na koszty
       ii. wycena innych zobowiązań, w tym w szczególności z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów
     c. omówienie dodatkowych informacji o aktywach ujawnianych w notach do sprawozdania finansowego
 3. Kapitały funduszu
     a. zasady zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych
     b. zasady przeprowadzania emisji i umorzeń certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych
     c. moment ujęcia zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym
     d. certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone
     e. pozostałe pozycje kapitałów funduszy i ich powiązanie z rachunkiem wyniku z operacji
     f. opodatkowanie inwestorów przy wykupie certyfikatów inwestycyjnych
 4. Rachunek wyniku z operacji
     a. Omówienie poszczególnych pozycji i powiązanie z wyceną aktywów i zobowiązań, w tym szczegółowo:
     b. Koncepcja limitów kosztów i koszty pokrywane przez TFI + typowe przykłady
     c. Niezrealizowanych zyska/strata z wyceny – powiązanie z wyceną bilansową
     d. Zrealizowany zysk/strata ze zbycia
       i. ogólne zasady ustalania
       ii. metoda HIFO
       iii. transakcje sprzedaży lokat w walutach obcych
 
Istotne zmiany w zasadach rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych po zmianie rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w 2021 roku
  1. Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego Rozporządzenia 
  2. Omówienie dodatkowych pozycji informacji dodatkowej wprowadzonych zmianami w rozporządzeniu
  3. Format technicznych sprawozdań finansowych (pdf, XML i ESEF dla funduszy notowanych na GPW)
 
Zagadnienia szczególne
  1. Założenie kontynuacji działania – zagrożenia i brak kontynuacji działania
     a. obowiązki informacyjne we wprowadzeniu i informacji dodatkowej do sprawozdania
     b. typowe przesłanki zagrożenia kontynuacji działania
     c. przykłady sytuacji wymagających sporządzenia sprawozdania przy braku założenia kontynuacji działania
     d. zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych w sprawozdaniu przy braku założenia kontynuacji działania
  2. Transakcje z odroczonym terminem płatności
     a. ujmowanie transakcji z istotnie odroczonym terminem płatności
     b. wycena na dzień wyceny i dzień bilansowy należności i zobowiązań z istotnie odroczonym terminem płatności – wpływ na bilans i rachunek wyniku z operacji
 
Wybrane zagadnienia dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych 
 1. Istota funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych
 2. Regulacje prawne dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych
 3. Wycena wierzytelności stanowiących lokaty funduszy sekurytyzacyjnych
 4. Stosowane w praktyce zasady ujmowania i rozliczania w wyniku z operacji skutków wyceny lokat w wierzytelności oraz odzysków z tych wierzytelności
 5. Zasady ujmowania kosztów specyficznych dla funduszy sekurytyzacyjnych (koszty zarządzania, koszty prawne, koszty egzekucji, itp.)
 6. Istotne kwestie w sprawozdaniach funduszy sekurytyzacyjnych – nietypowe ujawnienia i noty do sprawozdania
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 1690zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.