Rada programowa

CZŁONKOWIE RADY

PROF. DR HAB. STANISŁAWA SURDYKOWSKA
Główne nurty badań naukowych to m.in.: rachunkowość międzynarodowa, normatywne i kreatywne aspekty rachunkowości, istota i źródła trudności w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych, agresywna inżynieria finansowa i księgowa rozpatrywana w kontekście zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodność sprawozdań finansowych a kryzysy gospodarcze, możliwości i ograniczenia w opracowaniu oraz zaakceptowaniu Globalnych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, systemowa bezwładność towarzysząca reformowaniu nadzoru korporacyjnego, wpływ globalizacji na światowy układ sił politycznych i gospodarczych, ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki.

Działalność dydaktyczna
• Gospodarka USA (studia dzienne i zaoczne),
• Ekonomia (studia doktoranckie),
• Społeczeństwo a globalna architektura (semestr letni 2011/2012 w ramach ArtesLiberales)
• Wykłady i seminaria na studiach dziennych, zaocznych, dla doktorantów,
• Egzaminator na studiach doktoranckich z przedmiotu Ekonomia.

Pełnione funkcje
Członek Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, członek Komisji Finansowej SKOZK
Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego w Społecznej Radzie Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia - wiceprzewodnicząca Rady
Członek Stałej Komisji Rektorskiej: Zespół ds. The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLF)
Członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Członek International Association for Accounting Research and Education
Członek Rady Naukowej SK w Polsce
Członek Komisji Ekonomicznej PAU i PAN
Przewodnicząca Rady Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Kierownik Katedry Rachunkowości Międzynarodowej w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Egzaminator na studiach doktoranckich z przedmiotu Ekonomia

KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, od 2003 roku pełni stanowisko Prezesa Związku Banków Polskich. W latach 1991 – 2003 był Dyrektorem Biura, a następnie Dyrektorem Generalnym Związku Banków Polskich.
Autor szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank" S.A., Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

DR HAB. KRZYSZTOF G. SZYMAŃSKI
Specjalizuje się w planowaniu podatkowym, restrukturyzacji i wycenie spółek oraz w planowaniu transakcji transgranicznych, jak też w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych w obszarze wealth management, w tym z wykorzystaniem krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz banków inwestycyjnych. Główną jego specjalnością jest doradztwo w dziedzinie prawa podatkowego na przecięciu z prawem bilansowym oraz handlowym w zakresie transakcji na rynku kapitałowym: połączeń i przejęć spółek, aportów, podziałów i przekształceń spółek, likwidacji i upadłości spółek, wprowadzaniu spółek do publicznego obrotu.
Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, bilansowego, finansowego oraz w zakresie audytu podatkowego i finansowego wyniesione z czołowych światowych spółek audytorsko-konsultingowych, gdzie pełnił odpowiedzialne funkcje: był dyrektorem narodowym w KPMG, wiceprezesem zarządu w PriceWaterhouse, członkiem zarządu BDO. W ostatnim okresie był doradcą czołowej polskiej kancelarii adwokackiej, Wardyński i Wspólnicy. Był również wiceprezesem zarządu Curtis Companies oraz w trakcie działalności akademickiej zajmował stanowiska profesora i docenta (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Łódzki). Jest współtwórcą projektu ustawy o rachunkowości oraz norm zawodowych biegłych rewidentów. Występuje również jako ekspert komisji sejmowych.

DR KRZYSZTOF GRABOWSKI
Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report”, przewodniczący zespołu oceniającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Doktor nauk prawnych, makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego.

Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes przy Komisji Europejskiej, uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”.

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF, KPF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym, uczestnik prac nad dyrektywą o prawach akcjonariuszy, współautor nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie walnych zgromadzeń spółek publicznych. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.

TOMASZ WRÓBLEWSKI
Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania, Kierunek Organizacja i Zarządzanie. W latach 1999-2002 kontynuował naukę na studiach doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent „The Strategic Leadership Academy” organizowanejprzez ICAN Institute na bazie programu Harvard Business Publishing.
Rozpoczynał karierę w konsultingu. W 1993 roku rozpoczął rozwijać firmę audytorsko-doradczą pod marką „W.Frąckowiak”, której obecna firma brzmi Grant Thornton Frąckowiak. Od samego początku jest główną osobą zarządzającą w tym podmiocie. Grant Thornton Frąckowiak to jedna z wiodących firm audytorko-doradczych w Polsce. Współuczestniczył w rozwoju innych firm w grupie Frąckowiak, w tym firmy szkoleniowej i brokerskiej.
Autor licznych raportów i komentarzy dotyczących sytuacji gospodarczej Polski.

WIESŁAW OLEŚ
Wiesław Oleś ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1989. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, złożył we wrześniu 1991 roku egzamin sędziowski, a w listopadzie 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, brał udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w podkomisji do spraw finansowych, był konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development, Research Triangle Institute, Development Alternatives International Ltd. Jest pomysłodawcą i założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k. a nadto członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA.