Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

Termin:  15.09.2022 r.

 

CEL SZKOLENIA
Prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów, jako nowego obowiązku administracji publicznej, w tym również Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz jednostek podległych, poznanie zasad i obowiązków w podmiotach realizujących zadania związane z rejestrem umów, wskazanie obowiązków kierowników Jednostek Samorządu Finansów Publicznych w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie powyższych przepisów. Prowadzenie merytorycznej bierzącej dyskusji.

GRUPA DOCELOWA
Skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych i organizacyjno- prawnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej oraz odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru we wszystkich jednostkach administracji publicznej, w tym szczególnie jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostach podległych.

PROGRAM

1. Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, zasada jawności i przejrzystości, uzasadnienie regulacji prawnej.

2. Co to jest rejestr umów, w jakiej formie należy prowadzić rejestr umów, wzór Rejestru.
3. Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą podlegać udostępnieniu.
4. Katalog informacji o umowach jednostki sektora finansów publicznych zawartych w Rejestrze.
5. Okoliczności traktowania faktury jako umowy.
6. Od kiedy obowiązuje nakaz wpisywania umów do Rejestru. 
7. Jakie umowy publikowane są w Rejestrze. 
     • próg kwotowy.
     • zmiana umowy.
     • uzupełnienia w treści umowy (w jakim terminie należy dokonać ujawnienia umowy w Rejestrze).
8. Dostęp do informacji opublikowanych w Rejestrze.
9. Dane ujawniane w Rejestrze a obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
10. Kto w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za prowadzenie Rejestru umów.
11. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym niezgodnych z prawdą


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

  • 1 osoby –  390 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09.00 – 14.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje szczegółowych informacji udziela:


Konrad Karolak
tel. 508 083 523
email: konrad.karolak@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczna anulacją zgłoszenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny