Rozliczanie projektów unijnych w praktyce - WARSZTATY

- główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE
w latach 2014-2020

- wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020

Termin: 22.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

 • usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowania,
 • zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy,
 • uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji,
 • podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu,
 • podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych  środków pomocowych.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów / kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. administracji i promocji, księgowych, kierowników jednostek, pracowników działów kadrowych, audytorów projektów unijnych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarzadzania projektami UE.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:
  • obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem
   o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego,
  • obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
  • obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu,
  • zasady opisywania dowodów księgowych,
  • obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu,
  • obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu.
 2. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020:
  • terminy składania Wniosku o płatność,
  • rodzaje i funkcje Wniosków o płatność,
  • uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe,
  • podstawowe grupy kosztów kwalifikowanych: koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty personelu, środki trwałe, roboty budowlane, promocja projektu,
  • prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych,
  • załączniki do Wniosku o płatność,
  • wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu,
  • omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność,
  • typowe błędy w toku procesu rozliczeń.
 3. Warsztaty - Studium przypadku:
  • weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych,
  • weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków,
  • sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych,
  • ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot.
 4. Podsumowanie szkolenia:
  • dyskusja końcowa,
  • konsultacje indywidualne.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)